Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Jednostki organizacyjne Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany Zarządzeniem Nr 136/20 11 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.

 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji z terenu gminy Niemce, tj.:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach,

 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemcach,

 • Komisariatu Policji w Niemcach,

 • Zespołu Szkół w Niemcach,

 • Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie,

 • Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie,

 • Szkoły Podstawowej w Nasutowie,

 • Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej,

 • Zespołu Szkół w Krasieninie,

 • Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich,

 • SP ZOS w Niemcach,

 • Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce,

 • Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego Lublin – Wschód.

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 • ocena sytuacji osoby indywidualnej, rodziny, grup lub środowisk znajdujących się w sytuacji kryzysowej;

 • udzielanie pomocy, w tym poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom wymagającym wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów;

 • podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie;

 • udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będącym świadkami przemocy w rodzinie;

 • podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji ww. zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkowstwa w Zespole.

Problem zaistniałej przemocy domowej można zgłosić bezpośrednio pod nr tel.: 81 7561052 lub 81 7561060.

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90