Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Jednostki organizacyjne Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku...

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 539,00 zł (od 1 listopada 2014 r. » 574 zł) lub kwoty 623,00 zł (od 1 listopada 2014 r. » 664 zł) w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

 • Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do 18 roku życia (jeżeli się uczy - do 21 lat). Zasiłek rodzinny przysługuje również studentom z orzeczonym co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - do ukończenia 24 roku życia.
 • Zasiłek rodzinny wypłacany jest zarówno rodzicom, prawnym lub faktycznym opiekunom dziecka (do wniosku należy dołączyć informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka), jak i pełnoletniej osobie uczącej się.
 • W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
 • Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, w rodzinie zastępczej, pozostaje w związku małżeńskim, pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko lub osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 • 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

W wysokości 100,00 zł raz w roku.

Przyznanie dodatku warunkowane jest przyznaniem zasiłku rodzinnego.

Dodatek przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wniosek o dodatek należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

W wysokości:

 • 1 dziecko: 170,00 zł (250,00 zł dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • 2 dzieci i więcej: 340,00 zł (500,00 zł co najmniej dwoje dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności)
 • jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności i pozostałe dzieci zdrowe: 420,00 zł.

Przyznanie dodatku warunkowane jest przyznaniem zasiłku rodzinnego.

Dodatek przysługuje:

 • osobom, które nie mają zasądzonych alimentów na dzieci z następujących przyczyn:
  • drugie z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • "osobie uczącej się" jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

W wysokości 80,00 zł miesięcznie.

Przyznanie dodatku warunkowane jest przyznaniem zasiłku rodzinnego.

Przysługuje na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego, zarówno w rodzinach niepełnych jak i pełnych.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł

Przyznanie dodatku warunkowane jest przyznaniem zasiłku rodzinnego.

Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w  wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

W dniu 31.03.2010r. weszła w życie ustawa z dnia 05.03.2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, póz. 301). Na mocy przepisu przejściowego - art. 3 ww. ustawy zmieniającej, do końca 2011 roku został zawieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Do 31 grudnia 2011 r. aby uzyskać prawo do dodatku z tytułu urodzenia dziecka wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Wwysokości:

 • 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia - do ukończenia 24 roku życia.

Przyznanie dodatku warunkowane jest przyznaniem zasiłku rodzinnego.

Dodatek przysługuje na dziecko do 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, na dziecko powyżej 16 roku życia do 24 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

 1. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko, albo
 2. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

W wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Przyznanie dodatku warunkowane jest przyznaniem zasiłku rodzinnego.

Przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 2 lat,
 • 3 lat jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 6 lat jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nie przysługuje, osobie, która:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

ZUS - nowe tytuły do ubezpieczeń od 1 września 2013r. »

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90