Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Jednostki organizacyjne Ośrodek Pomocy Społecznej Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia socjalne na rok szkolny 2014/2015

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Niemce przysługuje w formie:

 • stypendium szkolnego,
 • zasiłku szkolnego/

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 456 zł netto), a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

WNIOSEK

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek.
Wniosek o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły. Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW:

 • zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innych umów np. zlecenia, o dzieło itp.,
 • zaświadczenie/decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • wyroki sądowe określające wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • odcinek renty/emerytury,
 • oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych/sezonowych,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o innych otrzymywanych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
 • inne dokumenty dotyczące otrzymywanych dochodów.

Formami stypendium szkolnego są:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dodatkowych lekcjach języków obcych, zajęciach dla dyslektyków i dysgrafików, pomoc w zajęciach: sportowych, tanecznych i muzycznych;
 2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, obejmująca:
 • zakup podręczników szkolnych do klasy, do której uczeń uczęszcza, według obowiązującego wykazu w danej szkole,
 • zakup lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów i innych książek pomocniczych w realizacji procesu dydaktycznego,
 • zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, komputera, części do komputera, edukacyjnych programów komputerowych, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów opłaty za korzystanie z Internetu,
 • zakup zeszytów i przyborów szkolnych, tornistrów, plecaków,
 • zakup stroju sportowego wymaganego na zajęciach wychowania fizycznego, w tym: dresu sportowego, spodenek sportowych, getrów, koszulki gimnastycznej, obuwia sportowego, skarpet sportowych, stroju pływackiego (czepka, okularów, kostiumu kąpielowego),
 • innych pomocy dydaktycznych niezbędnych na danym etapie (profilu) kształcenia wskazanych przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza,
 • pokrycia kosztów wycieczki szkolnej, zakupu biletów oraz dojazdu do kina, teatru, na wystawę, gdy wyjazd organizuje szkoła,
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym: zakwaterowanie w bursie, internacie, akademiku; zakup biletów miesięcznych; opłata za posiłki w stołówce szkoły lub internatu; inne dodatkowe opłaty i wydatki wymagane obligatoryjnie przez szkołę.

 

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na Wnioskodawcę, tzn. na rodzica/ów lub pełnoletniego ucznia. Wymagane jest aby przy zakupach takich jak: plecak, obuwie, odzież - miały one adnotację „szkolne” lub „sportowe”. Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.

Zasiłek szkolny

– może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wniosek (podanie) o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemcach ul. Lubelska 119, od poniedziałku do piątku. 

 

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90