Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Jednostki organizacyjne Ośrodek Pomocy Społecznej Zasady udzielania świadczeń z pomocy...

Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej

Zadania w zakresie pomocy społecznej – realizację świadczeń, zasady i tryb ich udzielania określa ustawa o pomocy społecznej.
 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji cudzoziemców mających status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia osób opuszczających zakłady karne,
 • alkoholizmu i narkomanii,
 • klęski żywiołowej i ekologicznej.
 
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom lub rodzinom spełniającym kryteria dochodowe wynikające z ustawy, które wynosi:
 • dla osoby samotnie gospodarującej - 542 zł,
 • dla osoby w rodzinie - 456 zł;
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wyżej wymienionych.
 
Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przy czym pomoc ta musi być świadczona w formie pieniężnej lub niepieniężnej, a podstawą przyznania pomocy jest wywiad rodzinny przeprowadzony przez pracownika socjalnego i wydana na tej podstawie decyzja. 
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90