Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Jednostki organizacyjne Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne

 • Zasiłek stały

 • Zasiłek okresowy

 • Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

 • Zasiłek celowy dla osoby/rodziny, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęsk żywiołowych lub ekologicznych

 • Świadczenia wynikające z rządowych i osłnowych programów pomocy społecznej

 • zasiłki celowe dla cudzoziemców

 
Zasiłek stały przysługuje:
 • Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 542,00 zł.
 • Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracyz powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 456,00 zł.

 • Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529,00 zł miesięcznie.
 
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
 
Zasiłek okresowy ustala się:
 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529,00 zł miesięcznie;
 2. w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.
 
Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
 
Zasiłek celowy przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznawany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 
Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90