Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Jednostki organizacyjne Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne Jednorazowa zapomoga z tytułu...

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000,00 zł jednorazowo:

  • matce lub ojcu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka.

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zapomoga przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. (Dz. U. z 2010 r. Nr 183 poz. 1234).

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

  1. Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o zapomogę.
  2. Ksero aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu) i PESEL dziecka po jego otrzymaniu.
  3. Zaświadczenie lekarskie lub od położnej potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 183 poz. 1234).
  4. Przedstawiciel ustawowy nieletniej matki dziecka do wniosku dołącza odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka.
  5. W przypadku opiekuna prawnego - xero orzeczenia sądu ustanawiające opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
  6. Zaświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny z urzędu skarbowego lub oświadczenia o wysokości dochodów za 2012 rok.
  7. Zaświadczenia lub oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90