Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Gospodarowanie odpadami Analiza stanu gospodarki odpadami...

Odpady komunalne

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2015

29.04.2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niemce za rok 2015

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) gmina zamieszcza analizę, która obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niemce od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

Gminy zobowiązane są do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, a także potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Ma ona również dostarczyć informacji dotyczących liczby mieszkańców, liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków wynikających z ustawy, ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a także ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenów gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niemce za rok 2015

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90