Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Struktura urzędu

Struktura urzędu

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:

Wójt Gminy Niemce

Zastępca Wójta Gminy Niemce

Referat ochrony środowiska i promocji zdrowia:
 
Kierownik referatu ochrony środowiska i promocji zdrowia
 
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami
Stanowisko pracy - pomoc administracyjna
 
Referat planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami:
 
Kierownik referatu planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pomoc administracyjna

Referat inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych:

Kierownik referatu inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. transportu i drogownictwa
Stanowisko pracy - Pomoc administracyjna

Sekretarz

Referat organizacyjny:

Kerownik referatu organizacyjnego

Stanowisko pracy ds. promocji
Stanowisko pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
Stanowisko pracy ds. obsługi ochotniczych straży pożarnych
Stanowisko pracy - sekretarka/ pomoc administracyjna
Punkt Obsługi Klienta wieloosobowe stanowisko pracy ds. kancelaryjnych
Stanowisko pracy ds. organizacyjnych / kadrowych
Wieloosobowe stanowisko pracy - Kierowca
Stanowisko pracy - konserwator
Stanowisko ds. obsługi rady gminy

Skarbnik Gminy Niemce

Referat Finansowy:

Zastępca skarbnika gminy
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Stanowisko pracy ds. płac
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. finansowych
Stanowisko pracy ds. zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym

Referat spraw obywatelskich i urzędu stanu cywilnego:
 
Kierownik referatu spraw obywatelskich i urzędu stanu cywilnego

Zastępca kierownika referatu spraw obywatelskich i urzędu stanu cywilnego
Stanowisko pracy ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyzacji

Stanowisko pracy ds. kontroli

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych

Inspektor Ochrony Danych

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90