Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Zakład Gospodarki Komunalnej Zakres działalności zakładu oraz...

Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

Zakres działalności zakładu oraz obowiązujące przepisy prawa

Zakres działalności zakładu oraz obowiązujące przepisy prawa

07.07.2016

 

Zakład prowadzi działalność na terenie Gminy Niemce w zakresie wynikającym ze statutu zakładu ustalonym Uchwałą Rady Gminy Niemce. Do zakresu działalności ZGK należy realizacja zadań Gminy Niemce w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w tym w szczególności :

1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

a)eksploatacja i administrowanie siecią i urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,

b) utrzymywanie w sprawności gminnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej,

c) utrzymanie w sprawności gminnych ujęć wody oraz sieci wodociągowych,

d) zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

e) wystawianie faktur za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz egzekwowanie opłat

f) określanie warunków technicznych przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych,

g) zawieranie umów w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

h) zawieranie umów darowizny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

i) odbiór techniczny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

 

2. W zakresie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi pozostającymi we władaniu gminy:

a) utrzymanie w należytym stanie komunalnej substancji mieszkaniowej,

b) prowadzenie remontów budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,

c) przygotowywanie i zawieranie umów najmu lokali,

d) pobieranie i egzekwowanie czynszów za wynajmowane lokale,

e) administrowanie budynkiem Urzędu Gminy, poprzez zapewnienie dostaw wody, energii elektrycznej i cieplnej, odbiór ścieków, a także utrzymanie porządku i czystości, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem budynkiem Urzędu

f) na poszczególne gminne jednostki organizacyjne, mające siedzibę w tym budynku.

 

3. W pozostałym zakresie:

a) prowadzenie targowiska gminnego,

b) pobór opłaty targowej na targowisku w Niemcach

c)utrzymanie czystości i porządku miejsc użyteczności publicznej pozostających we władaniu gminy, w tym wycinka drzew i krzewów

d)utrzymywanie i konserwacja gminnych parków oraz gminnych terenów zielonych, w tym także udrażnianie rowów i przepustów będących w zarządzie gminy,

e) remonty gminnych dróg, placów i chodników oraz zimowe utrzymanie placów i chodników, koszenie poboczy przy drogach gminnych i działek gminnych,

f) ustawianie znaków drogowych i tablic informacyjnych

g) zapewnienie konserwacji oświetlenia drogowego będącego własnością gminy

 

Zakład zajmuje się eksploatacją i utrzymaniem pięciu ujęć wody zlokalizowanych na terenie gminy w Niemcach, Krasieninie Kol., Dysie, Elizówce, Nasutowie oraz oczyszczalnią ścieków w Niemcach.

 

Przepisy:

1. Uchwała Nr XX/130/96 Rady Gminy Niemce z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie

utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej.

2. Uchwała Nr XXVIII/431/04 Rady Gminy Niemce z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach.

3. Uchwała Nr XVI/144/12 Rady Gminy Niemce z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach.

4. UCHWAŁA NR XIV/133/2015 RADY GMINY NIEMCE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90