Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół Stypendium Wójta Gminy Niemce -...

Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół

Stypendium Wójta Gminy Niemce - przyjmowanie wniosków

Stypendium Wójta Gminy Niemce - przyjmowanie wniosków

10.07.2015

Wójt Gminy Niemce zaprasza rodziców/uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz rodziców/ prawnych opiekunów uczniów niepełnosprawnych do składania wniosków o stypendium za osiągnięcia w nauce, artystyczne lub sportowe.

Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXXIX/360/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w sekretariacie Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół w Niemcach, ul. Lubelska 121, pokój 305 (III piętro) w nieprzekraczalnym  terminie do 31 lipca 2015 r. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i w/w uchwałą zawierającą szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów oraz uważnie przeczytać uwagi dotyczące wypełniania wniosku zawarte na formularzu.
Druki wniosków oraz tekst uchwały znajdują się poniżej oraz na stronie http:// http://www.ugniemce.bip.lubelskie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowych informacji udziela dyr. GOASz p. Anna Studzińska - tel. (081) 756-10-47 / 756-16-19

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za wniosek niekompletny uznaje się wniosek:

  • który został złożony na innym, niż obowiązujący formularzu,
  • w którym nie zostały wypełnione wszystkie wymagane pola
  • w którym nie zostały złożone podpisy w miejscach, w których jest to wymagane i przez osoby do tego nieuprawnione,
  • do którego nie załączono wszystkich wymaganych załączników,
  • do którego załączone kserokopie dokumentów bezpośrednio nie potwierdzają odniesionego sukcesu ucznia,
  • do którego załączone kserokopie dokumentów nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby

Pliki do pobrania:

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90