Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół Indywidualizacja procesu nauczania i...

Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

25.02.2014

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Gmina Niemce od września 2011roku rozpoczęła realizację kolejnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III siedmiu szkół podstawowych terenu gminy:
  1. Szkoła Podstawowa im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie
  2. Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Dysie
  3. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
  4. Szkoła Podstawowa im. Danuty Kosmowskiej w Krasieninie
  5. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie
  6. Zespół Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach - Szkoła Podstawowa
  7. Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej 
 
Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 390 uczniów. Celem szczegółowym projektu jest zapewnienie każdemu dziecku realizującemu pierwszy etap kształcenia oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi oraz rozwojowymi, zwłaszcza poprawę techniki pisania i czytania ze zrozumieniem, utrwalenie zasad ortograficznych i gramatycznych, eliminowanie trudności w przyswajaniu nauk ścisłych oraz korygowanie wad postawy. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na rozwijanie uzdolnień matematyczno – przyrodniczych i informatycznych oraz polonistycznych. Dzieci wykazujące zdolności artystyczne, taneczne i muzyczne będą mogły rozwijać swoje umiejętności, realizować nowatorskie działania i twórczą ekspresję z wykorzystaniem nowych pomocy dydaktycznych. Wsparciem zostali objęci również uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zagrożone dysleksją. Nauczyciele w pracy z uczniami w większym zakresie będą stosowali aktywizujące metody nauczania oraz będą prowadzili zajęcia z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych. Łączna wartość projektu to 268.734,60 PLN.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90