Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Instrukcje załatwiania spraw Referat Planowania Przestrzennego i... Wydanie decyzji w sprawie opłaty...

IZS - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Wydanie decyzji w sprawie opłaty planistycznej - z urzędu

Wydanie decyzji w sprawie opłaty planistycznej - z urzędu

07.11.2017

KARTA INFORMACYJNA

Tytuł sprawy:

Decyzja w sprawie opłaty planistycznej - z urzędu

I

Podstawa prawna:

Art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 647).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 215, e-mail: info@niemce.pl, tel. 81 756-10-44

III

Wymagane wnioski:

brak

IV

Wymagane załączniki:

brak

V

Dokumenty do wglądu:

brak

VI

Termin załatwiania sprawy:

2 miesiące

VII

Opłaty:

brak

VIII

Tryb odwołania:

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie (20-601 Lublin, ul. Zana 38C) za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce.

IX

Uwagi:

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt pobiera jednorazową opłatę ustalonąw tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.
Notariusz, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia umowy, której przedmiotem jest zbycie nieruchomości, w formie aktu notarialnego, jest zobowiązany przesłać wójtowiwypis z tego aktu. Wójt ustala opłatę, w drodze decyzji, bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego.
Wójt gminy nalicza jednorazową opłatę planistyczną w okresie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.

Opracował: Maria Grażyna Pomorska

Zatwierdził: Iwona Pulińska

 

Karta informacyjna w wersji PDF, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [37.26 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90