Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Instrukcje załatwiania spraw Referat Ochrony Środowiska i Promocji... Zgłoszenie eksploatacji przydomowej...

IZS - Referat Ochrony Środowiska i Promocji Zdrowia

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

17.03.2014

 

I Podstawa prawna

 • art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 283 poz. 2839),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2006r. Nr 137, poz. 984).
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) część I, pkt 13 załącznika do ustawy.

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
 • Pokój nr
 • tel.
 • e-mail: 


III Wymagane wnioski

 • Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

IV Wymagane załączniki

 • Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
 • Oświadczenie kierownika budowy

V Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI Termin załatwiania sprawy

 • do miesiąca

VII Opłaty

 • Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120zł 

na rachunek bankowy nr ....................

VIII Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

IX Uwagi

 • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

 

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [133.82 KB]

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90