Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Wybory i Referenda Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Informacje dla kandydatów na członków...

Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Informacje dla kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacje dla kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

05.09.2019

Informacje dla kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacje dla kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej należy:

 • zwrócić się bezpośrednio do komitetu wyborczego;
 • zgłosić samodzielnie swoją kandydaturę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędnika wyborczego. W takim przypadku należy jednak pamiętać, że komisarz wyborczy może powołać taką osobę do składu komisji tylko w przypadku konieczności jego uzupełnienia.

Wykaz komitetów wyborczych oraz ich adresy dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod linkiem: wybory.gov.pl


ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH PRZYJMOWANE SĄ W URZĘDZIE GMINY NIEMCE DO DNIA 13 WRZEŚNIA 2019 R.:

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, pokój nr 308, II piętro
tel. 81 4603468

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

 • jest obywatelem polskim;
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;

Ważne: Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kandydatem do składu komisji nie może być:

1) kandydat w wyborach;

2) komisarz wyborczy;

3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;

4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;

5) urzędnik wyborczy;

6) mąż zaufania;

7) obserwator społeczny;

8) osoba, będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

 1. małżonkiem,
 2. wstępnym,
 3. zstępnym,
 4. rodzeństwem,
 5. małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
 6. osobą pozostającą w stosunku przysposobienia- jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;

9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy:

 1. komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty;
 2. koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty;
 3. reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.

Pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków komisji we wszystkich obwodach głosowania. Zgłoszenie do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć. Pamiętać należy o tym, że:

 • ta sama osoba może być zgłoszona tylko do jednej komisji;
 • samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.

 

Członkom obwodowych komisji wyborczych zryczałtowana dieta przysługuje za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w następującej wysokości:

 • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 500 zł;
 • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 400 zł;
 • dla członków obwodowych komisji wyborczych - 350 zł.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

 • przeprowadzenie głosowania w obwodzie;
 • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania;
 • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości;
 • przekazanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

 

Zgłoszenie kandydatów przez pełnomocników komitetów wyborczych na członków komisji musi być dokonane najpóźniej 13 września 2019 r.

Druki zgłoszeń w załączniku:

- Wzór zgłoszenia do OKW – przez pełnomocnika wyborczego

Formularz zgłoszenia do OKW – przez pełnomocnika wyborczego - wersja MS-Word, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [71.50 KB]

Formularz zgłoszenia do OKW – przez pełnomocnika wyborczego - wersja PDF, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [114.47 KB]

- Wzór zgłoszenia do OKW - uzupełnienie przez komisarza wyborczego

Formularz zgłoszenia do OKW - uzupełnienie przez komisarza wyborczego -wersja MS-Word, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [45.00 KB]

Formularz zgłoszenia do OKW - uzupełnienie przez komisarza wyborczego -wersja PDF, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [91.46 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90