Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

28.08.2015

Gmina Niemce w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu dla Gminy Niemce.

Głównym celem projektu jest opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej, utworzenie bazy danych do oceny gospodarki energią, inwentaryzacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – dla Gminy Niemce”. Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Niemce.

Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2.

Wykonawcą Planu dla Gminy Niemce  jest firma  Instytut Doradztwa Innowacyjnego ,
ul. Wyspiańskiego 34, 20-454 Lublin, NIP: 946-26-21-557, REGON: 060734160

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

 Ankieta dla osób fizycznych

 Ankieta dla przedsiębiorstw

 Ankieta - budynki użyteczności publicznej

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90