Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Półroczne podsumowanie gminnych...

Aktualności

droga

Półroczne podsumowanie gminnych inwestycji 2018

16.07.2018

Szanowni Państwo, korzystając z faktu, iż sześć miesięcy bieżącego roku jest już za nami, chcielibyśmy podsumować dotychczasowe wyniki działań inwestycyjnych naszej gminy. Intensywne starania Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia w sferze pozyskiwania funduszy przynoszą wymierne efekty. Jak dotąd w historii Gminy Niemce nie zdarzyło się aby w ciągu jednego roku była realizowana taka ilość zadań inwestycyjnych.

Z tego też powodu odbyły się już dwie wizytacje, mające na celu naoczne zapoznanie się z poziomem zaawansowania tych prac. 21 czerwca br. Wójt Krzysztof Urbaś odwiedził kilka placów budowy na terenie naszej gminy, a 6 lipca Radni i Sołtysi razem z Wójtem wybrali się na dłuższy rekonesans po terenie Gminy Niemce, zapoznając się z rzeczywistymi wynikami swoich głosowań na sesjach.

Od początku 2018 roku w Gminie Niemce zrealizowano, rozpoczęto lub zaplanowano do wykonania w najbliższym terminie około 70 różnych zadań inwestycyjnych opiewających na kwotę ponad 39 mln złotych.

Poniżej prezentujemy listę większości gminnych inwestycji z podziałem na zakończone, realizowane i planowane jeszcze w tym roku.

Inwestycje zakończone w 2018 roku:

 • Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego w m. Stoczek przy drodze gminnej 106030L, 19 słupów, koszt 90 tys. zł (85% dotacja z UE).
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego z oprawami LED w m. Pryszczowa Góra na odcinku 550 m, koszt 47 tys. zł.
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Boduszyn - 10 słupów z oprawami LED wartość 73 tys. zł.
 • Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego ul. Granicznej w Niemcach, 15 słupów, koszt 80 tys. zł (85% dotacja z UE).
 • Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ul. Budnego i ul. Spokojnej w Niemcach 19 słupów, koszt 100 tys. zł (85% dotacja z UE).
 • Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego drogi gminnej 106036 L w m. Wola Krasienińska I etap, 21 słupów, koszt 96 tys. zł.
 • Przebudowa 522 m drogi gminnej nr 106058 L w m. Ciecierzyn – część trzecia 170 tys. zł.
 • Modernizacja drogi gminnej nr 106028 L w m. Osówka i w m. Krasienin Kolonia  stanowiącej dojazd do gruntów rolnych – część druga 275 tys. zł.
 • Przebudowa 770 m ul. Południowej w Dysie, koszt 165 tys. zł (85% dotacja z UE).
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2216L z Elizówki do Dysa Około 3 kilometrowy odcinek drogi został poszerzony do zasadniczej szerokości 6 m, a w jego ciągu wykonano chodnik ze ścieżką rowerową i energooszczędnym oświetleniem. Wartość inwestycji to 3,4 mln zł (85% dotacja z UE).
 • Remont ul. Kasztanowej w m. Jakubowice Konińskie – część pierwsza, koszt 60 tys. zł.
 • Przebudowa ul. Klasztornej w Dysie, koszt 180 tys. zł, (85% dotacja z UE).
 • Przebudowa drogi gminnej z 5 do 6 linii Woli Niemieckiej aż do ul. Granicznej w Niemcach, koszt 190 tys. zł (85% dotacja z UE).
 • Przebudowa drogi gminnej z Woli Niemieckiej do Ciecierzyna, koszt 300 tys. zł (85% dotacja z UE)
 • Przebudowa ul. Kwiatowej w Niemcach pomiędzy ulicami Willową i Leonów, koszt 215 tys. zł (85% dotacja z UE)
 • Modernizacja 950 m drogi gminnej w Baszkach na działce 215 od drogi 106066L do drogi 106054L, koszt 340 tys. zł (85% dotacja z UE).
 • Modernizacja drogi gminnej z m. Swoboda do Kolonii Bystrzyca, koszt 150 tys. zł (85% dotacja z UE)
 • Przebudowa 770 m ul. Karmelickiej w Dysie, koszt 250 tys. zł (85% dotacja z UE)
 • Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jakubowicach Konińskich, koszt 3 mln zł (dofinansowanie 700 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).
 • Modernizacja kompleksu boisk sportowych GKS przy ul. Różanej w Niemcach, nowe kontenery dla drużyn piłkarskich oraz sędziów z przyłączami elektrycznymi i wodno-kanalizacyjnymi, plac utwardzony kostką brukową, koszt 500 tys. zł.
 • Budowa parkingu do 10-u miejsc postojowych wraz z drogą manewrową i zatoką autobusową na działce nr 814/73 w m. Ciecierzyn (Żulin), koszt 222 tys. zł (85% dotacja z UE).
 • Budowa 300 m chodnika na ul. Leśnej w Niemcach, koszt 75 tys. zł.
 • Zabezpieczenie osuwiska przy rzece Ciemięga w ciągu drogi gminnej 106047L w m. Jakubowice Konińskie, koszt 400 tys. zł (dofinansowanie 230 tys. zł).
 • Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Niemcach, koszt 90 tys. zł.
 • Wykonanie zatoki autobusowej dla MPK w m. Kawka, koszt 37 tys. zł.
 • Wykonanie zatoki autobusowej dla MPK w m. Elizówka, koszt 40 tys. zł.
 • Nowe linie komunikacji miejskiej w Gminie Niemce, linia 24 do Nasutowa, 74 do Ciecierzyna i 44 do Kawki.
 • Dostawy destruktu, kruszywa, gruzu, remonty bieżące dróg oraz usługi sprzętowe na terenie całej gminy – ok. 1 mln zł

Inwestycje w trakcie realizacji:

 • Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego – droga gminna nr 106036 L w m. Wola Krasienińska  II etap 28 słupów, koszt 160 tys. zł.
 • Budowa niskoemisyjnego oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 828 w m. Nasutów, 39 słupów, koszt 270 tys. zł (85% dotacja z UE).
 • Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej 106048L w Rudce Kozłowieckiej, koszt 100 tys. zł (85% dotacja z UE).
 • Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej 828 w Rudce Kozłowieckiej, koszt 175 tys. zł (85% dotacja z UE).
 • Budowa ponad kilometrowego odcinka drogi pomiędzy m. Łagiewniki a m. Ciecierzyn wraz z zabezpieczeniem wąwozów lessowych, koszt 860 tys. zł (dofinansowanie 600 tys. zł)
 • Przebudowa 600 m drogi w m. Kolonia Bystrzyca na działce nr 40/1, koszt 180 tys. zł.
 • Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 828 na ul. Szkolnej w Niemcach, koszt 140 tys. zł (79 000 zł wkład Gminy Niemce).
 • Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1546L z Pólka do Nasutowa, koszt 1,7 mln zł (85% dotacja z UE).
 • Remonty wjazdów na osiedle Chmielno w Niemcach, koszt 37 tys. zł.
 • Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Parku im. Rodzin Budnych i Łosiów w Niemcach z salą widowiskową na 500 osób o powierzchni użytkowej 664,68 m2, koszt 4 mln zł (92% dotacja z UE).
 • Budowa mini świetlic w Osówce, Baszkach, Woli Niemieckiej i Pólku o wartości 70 tys. zł każda.
 • Budowa świetlicy w Dziuchowie, koszt 550 tys. zł (85% dotacja z UE)
 • Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Nasutowie, koszt 200 tys. zł
 • Montaż instalacji solarnych na 1091 budynkach mieszkalnych w Gminie Niemce, koszt 9,2 mln zł (85% dotacja z UE).
 • Termomodernizacja budynku OPS w Niemcach, koszt 400 tys. zł (85% dotacja z UE).
 • Adaptacja istniejących pomieszczeń technicznych na pomieszczenia żłobka w budynku przy ul. Lubelska 182 w m. Niemce (rozbudowa istniejącego żłobka), koszt 670 tys. zł. ( dotacja 240 tys. zł z programu MALUCH).
 • Budowa kanalizacji w m. Niemce (sołectwo Leonów), koszt 3,4 mln zł (50% dotacja z UE).

Inwestycje zaplanowane do realizacji w 2018 roku:

 • Budowa niskoemisyjnego oświetlenia w ciągu drogi 106053L w Ciecierzynie, koszt 88 tys. zł (85% dotacja z UE).
 • Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego w m. Niemce na ul. Włóki i ul. Południowej, koszt 110 tys. zł (85% dotacja z UE).
 • Wykonanie włączenia drogi 106032L do drogi wojewódzkiej 828 w m. Stoczek, koszt 150 tys. zł.
 • Przebudowa ul. Jarzębinowej w Jakubowicach Konińskich Kolonia, koszt 340 tys. zł.
 • Przebudowa drogi 106041 L w m. Jakubowice Konińskie Kolonia ul. Zemborska – planowany nowy przetarg , obecna kwota: 370 tys. zł.
 • Przebudowa ul. Czeremchowej w Jakubowicach Konińskich Kolonia (przed przetargiem), szacowany koszt 400 tys. zł.
 • Budowa drogi przy Szkole Podstawowej w Krasieninie, koszt 100 tys. zł.
 • Przebudowa ul. Starowiejskiej w m. Jakubowice Konińskie – część pierwsza 1650 m, koszt 730 tys.  zł (85% dotacja z UE).
 • Przebudowa drogi gminnej 106078L w Baszkach, szacunkowa wartość 320 tys. zł
 • Przebudowa drogi gminnej 106075L w Baszkach, koszt 212 tys. zł
 • Modernizacja drogi gminnej nr 106082 L w m. Rudka Kozłowiecka – koszt ponad 320 tys. zł (według ostatniego przetargu), będzie ogłoszony drugi przetarg z dłuższym terminem wykonania.
 • Budowa chodnika naprzeciwko kościoła w m. Nasutów, koszt 100 tys. zł.
 • Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 828 od al. Lipowej w Nasutowie w kierunku Niemiec (około 100 m) po obu stronach, koszt 100 tys. zł.
 • Budowa kolejnego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1550L w m. Wola Niemiecka (przedłużenie ul. Różanej w Niemcach), pomoc finansowa dla powiatu w wysokości 79 tys. zł.
 • Budowa świetlicy w m. Kawka, szacowany koszt 1 mln zł.

Ze względu na ilość tegorocznych inwestycji, poniże prezentujemy zdjęcia tylko kilkunastu z nich.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90