Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta...

Aktualności

Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta Gminy Niemce 2018

Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta Gminy Niemce 2018

03.07.2018

Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta Gminy Niemce 2018 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie niepełnosprawni.

Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta Gminy Niemce 2018 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  oraz  uczniowie niepełnosprawni.

Wójt Gminy Niemce zaprasza pełnoletnich uczniów lub rodziców/ opiekunów prawnych niepełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz rodziców/ prawnych opiekunów uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niemce do składania wniosków o stypendium za osiągnięcia w nauce, artystyczne lub sportowe.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem i w/w uchwałą zawierającą szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów: Uchwała Nr XXXIX/360/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 1364) zmieniona uchwałą  Nr XLI/388/2018 Rady Gminy Niemce z dnia 25 kwietnika 2018 r. ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r., poz. 2606 ). oraz o zapoznanie się z instrukcją wypełniania wniosku  i uważne czytanie poleceń dotyczących wypełniania wniosku zawartych na formularzu wniosku.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane są Gminnym Ośrodku Administracyjnym Szkół w Niemcach, ul. Lubelska 121, pokój 405 (III piętro) w nieprzekraczalnym  terminie do 31 lipca 2018 r.  W przypadku składania dokumentów pocztą liczy się data nadania przesyłki. Dokumenty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji w sprawie stypendiów udzielają pracownicy GOASz w Niemcach -  tel. (081) 756-16-19 w godz. 7.30-15.30.

UWAGA!

W bieżącej edycji stypendium zostały zmienione wzory wniosków stypendialnych. Właściwe wzory wniosków określa Zarządzenie Wójta Gminy Niemce Nr 85/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy są mieszkańcami Gminy Niemce.

W/w wzory wniosków obowiązują również uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku uczniów niepełnosprawnych będących uczniami szkół podstawowych i klas gimnazjum obowiązują wzory wniosków określone w Zarządzeniu Nr 66/2018 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych oraz uczniom klas gimnazjum z terenu Gminy Niemce.

W przypadku kandydatów do stypendium - uczniów niepełnosprawnych -  należy do wniosku dołączyć zaświadczenie ze szkoły, do której uczeń uczęszcza zawierające informacje o tym, że dana osoba jest uczniem niepełnosprawnym oraz ocenę z zachowania uzyskaną na świadectwie szkolnym i pozytywną opinię wychowawcy klasy.

Ponadto w związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25.05.2018r. rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) bardzo proszę o zapoznanie się Klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do stypendium Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Niemce. Po zapoznaniu się z w/w informacją należy złożyć jeden podpisany egzemplarz wraz z wnioskiem stypendialnym.

Wszystkie wzory wniosków w formacie (WORD .doc) nie są wyświetlane w przeglądarce internetowej - dostępne są po kliknięciu domyslnie w folderze "Pobrane".

Dodatkowych informacji w sprawie stypendiów udzielają pracownicy GOASz w Niemcach -  tel. (081) 756-16-19 w godz. 7.30-15.30.

 

 

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90