Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Informacja nt. dowozu uczniów...

Aktualności

Informacja nt. dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Informacja nt. dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

16.08.2017

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informacje nt. możliwości ubiegania się o bezpłatny przewóz do szkoły lub przedszkola niepełnosprawnego dziecka, organizowany przez Gminę Niemce lub o zwrot kosztów dowozu ucznia jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Podstawa prawna:

 • 14a ust. 4 i art. 17 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).
 • Od 01.09.2017 art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59
Gmina zapewnia bezpłatny przewóz i opiekę podczas przewozu lub zwrot kosztów dowozu ucznia jeżeli dowożenie zapewniają rodzice:
 • niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim przewóz do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • uczniom niepełnosprawnym przewóz do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum realizującym kształcenie specjalne, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
 • przewóz niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, aby umożliwić tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia.


I. ZASADY ZGŁASZANIA WNIOSKU W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA
 
 1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola dla
    dziecka niepełnosprawnego przysługuje:
 • rodzicom dziecka,
 • prawnym opiekunom,
 1. W celu zorganizowania dowozu dziecka niepełnosprawnego, rodzice lub opiekunowie prawni powinni złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami,
 2. Realizacja zadania jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami,
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni we wniosku wskazują okres świadczonej usługi dowozu dziecka do przedszkola lub szkoły,
 4. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Administracyjnym Szkół w Niemcach, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce (budynek Urzędu Gminy Niemce III piętro)

 II. WYMAGANE DOKUMENTY
 
 • Wniosek rodzica (opiekuna prawnego) o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola (w załączniku),
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 • Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).


 III. OPŁATA ZA PRZYJĘCIE WNIOSKU
 
Nie dotyczy.
 
 
IV. TERMIN ODPOWIEDZI
 
W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
 
 
V. INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY
 
Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać w Gminnym Ośrodku Administracyjnym Szkół w Niemcach, ul.  Lubelska 121, 21-025 Niemce, III piętro, pokój 405 telefon: 81-756-16-19, e-mail: goasz@niemce.pl
 
 
VI. UWAGI
 
 1. Wysokość dofinansowania do dowozu organizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych), ustala się jako iloczyn liczby przejechanych kilometrów (do i ze szkoły), liczby dni obecności ucznia w szkole oraz stawki 0,8358 zł
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 3. Wniosek o objęcie ucznia dowozem zorganizowanym przez Gminę Niemce w roku szkolnym 2017/2018 należy złożyć w termie do 28.08.2017 r.


  Załącznik:

  Wniosek o dowożenie niepełnosprawnego ucznia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [223.87 KB]

  Wniosek o dowożenie niepełnosprawnego ucznia, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.42 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90