Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Jaki jest nasz ślad ekologiczny?

Aktualności

Jaki jest nasz ślad ekologiczny?

Jaki jest nasz ślad ekologiczny?

02.01.2017

Podsumowanie realizacji programu edukacji ekologicznej uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie.

Współczesny świat boryka się z wieloma zagrożeniami przyrody. Jednym z nich jest niszczenie ekosystemów naturalnych. Obowiązkiem każdego człowieka jest zadbanie o swoje najbliższe otoczenie, o zasoby wody oraz organizmy żywe. Od najwcześniejszych lat należy kształtować u dziecka sposób myślenia i zachowania tak, aby umiało zadbać o otaczający go świat, a szczególnie o wielkość pozostawianego śladu ekologicznego. Ważne jest, aby uczniowie potrafili zrozumieć, że mieszkańcy Lubelszczyzny mają także duży wpływ na różnorodność życia w ekosystemach.

W Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie w okresie od 1.IX- 10.XII.2016r realizowany był projekt edukacji ekologicznej.

Celem projektu było zwiększanie świadomości ekologicznej zarówno dzieci jak i dorosłych, poprzez aktywizowanie społeczności szkolnej i lokalnej do działań na rzecz zmniejszania śladu ekologicznego w najbliższej okolicy. Celem głównym projektu było uwrażliwienie młodzieży na piękno flory i fauny małej ojczyzny. Zapoznaliśmy uczniów i rodziców z wielkością śladu ekologicznego pozostawianego przez Polaków podczas pogadanki i zajęć dydaktycznych. Kształtowaliśmy świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Propagowaliśmy zachowania mające na celu dbanie o najbliższe otoczenie i wytworzenie nawyku nie zaśmiecania ekosystemów naturalnych. Uczyliśmy  sposobów zmniejszania śladu ekologicznego.

Uczestnikami projektu byli uczniowie w wieku 6 - 16 lat oraz ich rodzice i nauczyciele wraz z pracownikami obsługi. W ramach projektu wykonaliśmy:

- prezentację multimedialną „ Mój ślad ekologiczny” dla uczniów i rodziców wraz z pogadanką przeprowadzoną w dniu 18 listopada 2016 roku,

- wyjazd edukacyjny kształtujący świadomość ekologiczną – zorganizowany przez szkołę w Ciecierzynie według autorskiego programu koordynatora projektu dla 45 uczniów pt. „Ekosystem naturalny i antropogeniczny” zrealizowany w dniu 28 września 2016 roku. Uczniowie poznawali gatunki roślin występujących w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie, zapoznali się z funkcjonowaniem Oczyszczalni Ścieków w Hajdowie i Składowiska Odpadów Komunalnych w Rokitnie oraz obserwowali warstwową budowę lasu kozłowieckiego.

- warsztaty plastyczne dla 2 grup po 15 osób – „Recykling - ozdoby choinkowe i kompozycje bożonarodzeniowe wykonane z surowców wtórnych” (choinka z książki lub tektury i włóczki, bombki ze sznurka od snopowiązałki i orzecha włoskiego) wykonane na zajęciach świetlicowych w okresie od 1 – 9 grudnia 2016 roku

- cykl zajęć edukacyjnych „Obliczamy nasz ślad ekologiczny” – zajęcia zrealizowane podczas planowych zajęć z biologii w klasach 2 i 3 gimnazjalnych w dniu 30.09.2016 roku , w których uczestniczyło 68 uczniów

Przeprowadziliśmy następujące konkursy:

  1. Konkurs na wykonanie albumu „Ekosystem naturalny i antropogeniczny” - dla uczniów uczestniczących w wyjeździe edukacyjnym.
  2. Konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze rośliny i zwierzęta” - dla wszystkich uczniów
  3. Konkurs literacki na wiersz „Mój dom ekologiczny” - dla wszystkich uczniów
  4. Konkurs na opis lub esej „Mój dom ekologiczny”
  5. Konkurs na prezentację multimedialną „Ślad ekologiczny mojej rodziny”

Promowaliśmy nasz projekt poprzez:

  1. - Publikację „ Ekologia dla wszystkich” – publikacja programów edukacji ekologicznej zrealizowanych w ZPO w Ciecierzynie
  2. - Festyn ekologiczny propagujący życie ludzi prowadzące do zmniejszania śladu ekologicznego, na podstawie opracowanego autorskiego scenariusza, przeprowadzony na terenie placówki z udziałem uczniów, rodziców i zaproszonych gości w dniu 2 grudnia 2016 roku. Festyn uświetnił występ chóru szkolnego i członków Koła Żywego Słowa - „Myśliweczek i dzieweczka” teatrzyk przygotowany pod kierunkiem Grażyny Wójtowicz i Katarzyny Wieczorek. Dużą atrakcją uroczystości był występ chóru szkolnego pod kierunkiem Magdaleny Staweckiej, który zaśpiewał piosenki: „Jesteśmy dziećmi Ziemi”, Moja planeta”’ „Szła dzieweczka” i „Płynie Wisła płynie”. Natomiast degustację potraw z państw pozostawiających różny ślad ekologiczny przygotowali uczniowie z klas pierwszych gimnazjum pod kierunkiem Barbary Gnysińskiej.
  3. - Z prac konkursowych wykonaliśmy wystawę, jednocześnie dekorację na festyn , który odbył się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie z udziałem władz samorządowych.

W efekcie realizacji projektu uczestnicy poszerzyli zakres wiedzy na temat umiejętności obliczania i ograniczania śladu ekologicznego. Dotacja przeznaczona została na finansowanie wyjazdu edukacyjnego dla 45 uczniów, nagród dla uczestników konkursów, materiałów i produktów przydatnych do realizacji zadań projektowych w tym festynu ekologicznego oraz na dokumentowanie działań projektowych.

Realizując projekt współpracowaliśmy z: Urzędem Gminy Niemce, Radą Rodziców ZPO w Ciecierzynie, Ogrodem Botanicznym w Lublinie, MPWIK w Lublinie: Oczyszczalnią Ścieków w Hajdowie i Składowiskiem Odpadów Komunalnych w Rokitnie, Nadleśnictwem w Lubartowie, Gminną Biblioteką Publiczną w Niemcach – Filia w Ciecierzynie, Drukarnią AZDAR PRESS w Lublinie, Nadleśnictwem Lubartów

Wszystkim osobom oraz instytucjom zaangażowanym w pomoc podczas realizacji projektu serdecznie dziękuję. Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem naszych sponsorów Wójta Gminy Niemce oraz Prezesa WFOŚ i GW w Lublinie.

Opracowała: Alina Gromaszek
koordynator projektu

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90