Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Rekrutacja do przedszkoli i szkół na...

Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2015/2016

03.03.2015

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI , ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GMINAZJÓW

W bieżącym roku rekrutacja do gminnych placówek oświatowych odbywa się na podstawie przepisów wynikających z:

  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z  późn.zm.);
  • ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r., poz. 811), z uwzględnieniem przepisów przejściowych;
  • ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r., poz. 7),
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. , Nr 61, poz. 624 z  późn.zm.)

Rekrutacja do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych

16 marca 2015 r. rozpocznie się rekrutacja do wszystkich przedszkoli samorządowych Gminy Niemce. Szczegółowe informacje, w tym: harmonogram rekrutacji, procedury, kryteria rekrutacji oraz formularz wniosku i wymaganych załączników zostaną opublikowane na stronie internetowej każdej placówki do 16.03.2015 r.

W 2015 roku rekrutacja do przeszkoli lub oddziałów przedszkolnych dotyczy dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które dotąd nie chodziły do przedszkola. Wszystkie 5-latki objęte są obowiązkiem nauczania, tzw. rocznym przygotowaniem przedszkolnym, z kolei wszystkim 4-latkom gmina ma zapewnić miejsce w przedszkolu – o tym czy dziecko pójdzie do przedszkola zadecyduje rodzic. W pierwszej turze -  rekrutacja dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Niemce.

Rodzice dzieci 2,5 – letnich oraz zamieszkałych poza Gminą Niemce mogą starać się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero w rekrutacji uzupełniającej.

Dzieci, które już chodzą do przedszkola mają zapewnioną kontynuację -wystarczy, że rodzice złożą w przedszkolu deklarację o woli kontynuacji.

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2015/2016 obowiązek rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej dotyczy wszystkich dzieci w wieku 6 lat, bez względu na to, czy urodziły się w I czy II połowie roku. W wyjątkowych sytuacjach można starać się o odroczenie obowiązku szkolnego dla sześciolatka, ale decyzja należy do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu (art. 20a ust. 5 ustawy o systemie oświaty), na podstawie zgłoszenia (art. 20u ustawy o systemie oświaty), tzn. nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawowej. Statut określa także terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów określa dyrektor szkoły na podstawie statutu.

Rekrutacja do klasy I gimnazjum

Do klasy pierwszej  publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu (art. 20a ust. 5 ustawy o systemie oświaty), na podstawie zgłoszenia (art. 20u ustawy o systemie oświaty), tzn. nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznego gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów określa kurator oświaty – Harmonogram rekrutacji. Jeżeli dane publiczne gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor publicznego gimnazjum w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) wyznacza termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego (art. 9 ust. 3 cytowanej ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty).

Serdecznie zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów zainteresowanych zapisem dziecka do wybranej placówki oświatowej o odwiedzenie strony internetowej przedszkola/szkoły.

Szkoła Podstawowa w Niemcach Gimnazjum nr 1 w Niemcach - www.zsniemce.edupage.org   

Szkoła Podstawowa im. bł. Bp. Władysława Gorala w Ciecierzynie, Gimnazjum nr 2 im. bł. Bp. Władysława Gorala w Ciecierzynie, Przedszkole Publiczne w Ciecierzynie - www.zpociecierzyn.pl

Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie, Gimnazjum nr 3 w Krasieninie - zskrasienin.pl.

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Dysie, Przedszkole Publiczne w Dysie z odziałem zamiejscowym w Nasutowie -  www.zpodys.pl

Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela  w Jakubowicach Konińskich -  www.spjakubowice.pl

 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie www.nasutowszkola.edupage.org    

Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych  w Rudce Kozłowieckiej – www.spfrudka.edupage.org

Przedszkole Publiczne w Niemcach - www.przedszkole.niemce.pl

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90