Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Stypendia Wójta Gminy Niemce wręczone...

Aktualności

Stypendia Wójta Gminy Niemce wręczone na XLIII sesji Rady

Stypendia Wójta Gminy Niemce wręczone na XLIII sesji Rady

22.09.2014

W dniu 16 września 2014 r. odbyła się XLIII sesja Rady Gminy. Na początku obrad miała miejsce uroczystość wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Niemce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom niepełnosprawnym, którzy są mieszkańcami Gminy Niemce oraz osiągnęli w roku szkolnym 2013/2014 wysokie wyniki w jednej z trzech dziedzin: nauce, sporcie lub w twórczości artystycznej.

W pierwszym etapie – w czerwcu tego roku - stypendium wyróżniono 127 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Niemce. Tym razem przyznano 8 stypendiów na 9 złożonych wniosków ( jeden wniosek nie spełniał wymogów formalnych). W obecności Radnych Gminy Niemce, Sołtysów, Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz Rodziców stypendystów Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś wręczył stypendystom akty przyznania stypendium. Wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Niemce Henrykiem Ziębowiczem złożyli także gratulacje i skierowali słowa uznania do zaproszonych na tę uroczystość Rodziców.
Stypendia zostały przyznane na podstawie Regulaminu  przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce określonego uchwałą Nr XXXIX/360/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce. W dziedzinie nauki stypendium otrzymują uczniowie najwyższych programowo klas, osiągający wysokie wyniki w nauce potwierdzone na świadectwie szkolnym oraz na sprawdzianach/egzaminach zewnętrznych. W dziedzinie sportu i twórczości artystycznej stypendium przysługuje uczniom wszystkich klas (od kl. I SP do ostatniej ponadgimnazjalnej) wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w tych dziedzinach (osiągnęli co najmniej dwukrotny sukces) oraz spełniającym kryterium naukowe wraz z oceną z zachowania na poziomie dobrym. Stypendium jest jednorazową nagrodą przekazywaną w formie finansowej. Kwota przyznanego stypendium zróżnicowana jest w zależności od szczebla edukacji na którym uczeń się znajduje oraz uzyskanych przez niego szczególnych osiągnięć w danej dziedzinie (kwota minimalna -  100 zł maksymalna - 600 zł).
Wszystkim Stypendystom i ich Rodzicom  jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje!
 
 
W dalszej części radna Beata Zgierska oraz sołtys Mariusz Czerwonka podziękowali Wójtowi oraz Radzie Gminy Niemce za wsparcie finansowe dotyczące remontu świetlicy wiejskiej w Majdanie Krasienińskim. Wyrazem wdzięczności mieszkańców Majdanu był poczęstunek dla zgromadzonych w sali konferencyjnej wypiekami wykonanymi już w wyremontowanej świetlicy.
 
Na zaproszenie radnych i sołtysów na obrady przybył także zastępca komendanta Policji w Niemcach podinsp. Jarosław Rogowski. Podczas dyskusji były podnoszone kwestie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
 

Porządek obrad na XLIII sesję Rady Gminy Niemce  (po zmianach w trakcie sesji)

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Niemce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 828 Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz w miejscowości Rudka Kozłowiecka w zakresie ciągów pieszych na odcinku od km 16+044,94 do km 17+665,72 po stronie prawej” 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania wsparcia przez Wójta Gminy Niemce w zakresie organizacji turniejów, konkursów i zawodów sportowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce”.

9. Podjęcie stanowiska Rady Gminy Niemce w sprawie wpisania budowy odcinka drogi ekspresowej S 19  Lublin (węzeł Rudnik) -Lubartów (węzeł Annobór) do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020.”

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/388/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.:„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1564L w m. Leonów na dł. około 800 m”.

11. Informacje
      - Przewodniczącego Rady Gminy
      - Wójta Gminy

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Zakończenie obrad

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90