Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Aktualności oświatowe Rekrutacja do gimnazjum na rok...

Aktualności oświatowe

Rekrutacja do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

10.02.2016

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi na rok szkolny 2016/2017 zasadami oraz harmonogramem rekrutacji do gimnazjów na terenie Gminy Niemce.

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne gimnazja są szkołami obwodowymi tzn. każda z nich ma przypisany określony obszar - miejscowości.
 
Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego, a także formularze niezbędne do procesu rekrutacji  uzyskają Państwo w każdym gimnazjum oraz na stronie internetowej placówki prowadzącej nabór:
 
1. Gimnazjum nr 1 w Niemcach - www.zsniemce.pl
Obwód: Niemce, Zalesie, Wola Niemiecka, Rudka Kozłowiecka,
 
2. Gimnazjum nr 2  im. bł. bpa. Władysława Gorala  w Ciecierzynie www.zpociecierzyn.pl
Obwód:Ciecierzyn, Elizówka, Baszki, Swoboda, Boduszyn, Bystrzyca Kol., Ludwinów, Łagiewniki, Dziuchów, Dys, Pólko
 
3. Gimnazjum nr 3  im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie www.zskrasienin.pl
Obwód: Krasienin, Krasienin Kol., Majdan Krasieniński, Stoczek, Stoczek Kol., Osówka, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Kol., Smugi nr 1-21, Pryszczowa Góra, Nasutów, Nowy Staw, Kawka, Wola Krasienińska,
 
Zasady naboru kandydatów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum
 
Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych w terminie od 15 kwietnia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
 
Zasady naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum
 
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. Liczbę wolnych miejsc na dany rok szkolny ustala dyrektor gimnazjum w porozumieniu z  organem prowadzącym i podaje do publicznej wiadomości do dnia 27 maja 2016 r.. Jeżeli liczba kandydatów do szkoły nie przekracza liczby miejsc wolnych w szkole o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor szkoły. Jeżeli liczba kandydatów do szkoły przekracza liczbę miejsc wolnych w szkole o przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora. Za przeprowadzenie procedury naboru odpowiada dyrektor szkoły.
 
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznego gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia - Uchwała Nr XVI/156/2016 Rady Gminy Niemce z dnia 29 stycznia 2016 r.w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Niemce, którym ustalono obwód oraz określenia dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w klasach I gimnazjum prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek w siedzibie szkoły lub ze strony internetowej placówki, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu (wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka) składają wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie poszczególnych kryteriów do dyrektora gimnazjum w terminie 1 – 28 czerwca 2016 r. Wnioski o przyjęcie do gimnazjum złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Wzór wniosku i wzór zgłoszenia, o których mowa wyżej, a także wzór oświadczenia potwierdzającego przez rodzica/opiekuna prawnego wolę przyjęcia dziecka do szkoły określi dyrektor szkoły w terminie do 31 marca 2016 r. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów określa Uchwała Nr XVI/156/2016 Rady Gminy Niemce z dnia 29 stycznia 2016 r. - załącznik nr 2
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określił Lubelski Kurator Oświaty Zarządzeniem nr 9/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017.
 
Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w gimnazjum nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 
O przyjęciu dziecka do klasy pierwszej w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznego gimnazjum które są przyjmowane z urzędu.
 
Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa wyżej wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90