Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Aktualności oświatowe Rekrutacja do przedszkoli na rok...

Aktualności oświatowe

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

01.02.2016

Informacja w sprawie naboru do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niemce na rok szkolny 2016/2017.

 

Szanowni Państwo,

Tegoroczny nabór uwzględnia zmiany ustawy o systemie oświaty przyjęte przez Sejm dnia 29 grudnia 2015 r.. Są to:

1) obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6 –letnie

2) obowiązek zapewnienia przez gminę w roku szkolnym 2016/2017 możliwości realizowania wychowania przedszkolnego dzieciom 4-letnim i 5-letnim.

Na stronach internetowych przedszkoli/szkół podstawowych oraz na tablicach ogłoszeń w budynku przedszkola/ szkoły podstawowej będą umieszczone istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci  uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w terminie od 19 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r.

 Zasady rekrutacji

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę  Niemce oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu / szkole podstawowej prowadzącej nabór:

  1. Przedszkole Publiczne w Niemcach www.przedszkole.niemce.pl
  2. Przedszkole w Dysie z oddziałem zamiejscowym w Nasutowie www.zpodys.edupage.org
  3. Przedszkole w Ciecierzynie www.zpociecierzyn.pl
  4. Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie - oddział przedszkolny www.zskrasienin.pl
  5. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie - oddział przedszkolny www.nasutowszkola.edupage.org
  6. Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej - oddział przedszkolny www.spfrudka.edupage.org
  7. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich-  oddział przedszkolny http://jakubowicekon.republika.pl/

Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie naszej gminy rozpocznie się 1 marca 2016 r.  Szczegółowy harmonogram rekrutacji określony jest w załączniku nr 1 do Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 stycznia 2016 r.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata złożony do dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Druki można pobrać ze strony internetowej przedszkola/szkoły lub w przedszkolu/szkole podstawowej. Rodzic/ prawny opiekun może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech wybranych placówek wychowania przedszkolnego według swoich preferencji zaznaczając na wniosku które przedszkole jest  pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru jeżeli tak deklarują we wniosku.

Kryteria naboru

Na terenie Gminy Niemce do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy w wieku 3-6 lat, w tym pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci 6 - letnie realizujące obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 5 i 4- letnie, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość realizowania wychowania przedszkolnego.

Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Niemce w wieku 6 lat – realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Kandydaci w wieku 5 lat mogą być przyjęci, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego ( po 31 sierpnia 2016 r.)  dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami oraz za zgodą dyrektora szkoły.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej , na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane  kryteria określone w art. 20c  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.). W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami będą brane kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w Uchwale Nr IV/40/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 6 lutego 2015 r.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Niemce mogą być przyjęci do publicznego przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Niemce, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego ( po 31 sierpnia 2016 r.). W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Uso. art. 20 c ust 7

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2014 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego (po 31.08.2016 r.), jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Akty prawne:

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90