Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Instrukcje załatwiania spraw Zwrot Podatku Akcyzowego Zwrot podatku akcyzowego zawartego w...

IZS - Zwrot Podatku Akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

17.07.2015

 

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

3. Wymagane wnioski i dokumenty:

4. Wymagane załączniki:

 • Faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

 • w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze gospodarskich zwierząt oznakowanych.

 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

5. Dokumenty do wglądu:

 • Umowy dzierżawy w przypadku osób będących posiadaczem zależnym
  gruntów

 • Inne: na żądanie organu w trakcie postępowania

6. Termin załatwiania sprawy:

 • Składanie wniosków od 1 do ostatniego dnia lutego lub od 1 do 31 sierpnia danego roku

 • Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

 • Wypłata zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wniosków złożonych w lutym nastąpi w dniach od 1 do 30 kwietnia, w przypadku wniosków złożonych w sierpniu wypłata nastąpi w dniach od 1 do 31 października na rachunek bankowy wnioskodawcy

7. Opłaty:

 • brak

8. Tryb odwołania:

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

9. Uwagi:

 • Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Niemce

 • W przypadku gdy grunty stanowią współwłasność zwrot podatku przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę we wniosku (nie dotyczy współmałżonków)

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90