Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Instrukcje załatwiania spraw Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu... Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza...

IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice terytorium RP

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice terytorium RP

09.04.2015

1. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (DZ.U. 2015.388 j.t.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475);

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste parter pokój nr 8

3. Wymagane wnioski:

4. Wymagane załączniki:

brak

5. Dokumenty do wglądu:

  • Dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
  • W przypadku osoby niepełnoletniej, odpis skrócony aktu urodzenia.
  • Cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich bądź decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
  • Członek rodziny obywatela UE niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej" 

6. Termin załatwiania sprawy:

Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia.

7. Opłaty:

brak

8. Tryb odwołania:

brak

9. Uwagi:

  • Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi (właściwemu ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu). Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenie powrotu – najpóźniej w 30. Dniu, licząc od powrotu.
  • Wymeldowania z pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
  • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu"
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90