Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Instrukcje załatwiania spraw Referat Planowania Przestrzennego i... Wniosek o ustalenie wysokości opłaty...

IZS - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Wniosek o ustalenie wysokości opłaty planistycznej dla działki.

Wniosek o ustalenie wysokości opłaty planistycznej dla działki.

07.11.2017

KARTA INFORMACYJNA

Tytuł sprawy:

Decyzja w sprawie opłaty planistycznej - na wniosek

I

Podstawa prawna:

Art.37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 647).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr215, e-mail: info@niemce.pl, tel. 81 756-10-44

III

Wymagane wnioski:

 wniosek sprawie ustalenia opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości

IV

Wymagane załączniki:

kopie mapy sytuacyjno-wysokościowej/katastralnej (2 sztuki),
- wypisy z rejestrów gruntów nieruchomości objętej (objętych) wnioskiem,
- kopia mapy ewidencyjnej,
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

V

Dokumenty do wglądu:

Dowód osobisty przy odbiorze dokumentu

VI

Termin załatwiania sprawy:

2 miesiące.

VII

Opłaty:

Opłata skarbowa wynosi 10 zł. Wpłat można dokonać na konto: Urzędu Gminy Niemce  nr 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030 w Banku Spółdzielczym w Niemcach

VIII

Tryb odwołania:

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie (20-601 Lublin, ul. Zana 38C) za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce.

IX

Uwagi:

Wniosek o ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) może złożyć właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości.
- Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego i każdy ze współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych wnosi o ustalenia w drodze decyzji, wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) to wniosek taki musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych. W takim przypadku każdy ze współwłaścicieli/ współużytkowników wieczystych jest zobowiązany do uiszczenia opłaty skarbowej od wydania decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł.
- W przypadku zbycia nieruchomości przed datą wydania decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, gdyż art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje możliwość ustalenia renty planistycznej na wniosek wyłącznie przed zbyciem nieruchomości. Wobec powyższego przedmiotowe postępowanie zakończy się wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, a następnie zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Jeżeli zbycie nieruchomości nastąpi w trakcie sporządzania przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego lub w okresie późniejszym, ale przed datą wydania decyzji w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej lub jeżeli na tym etapie nastąpi wycofanie wniosku, wnioskodawca obciążany jest kosztami postępowania (w tym sporządzanego operatu szacunkowego).
- Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod którym składający wniosek jest dostępny w godzinach pracy Urzędu

Opracował: Maria Grażyna Pomorska

Zatwierdził: Iwona Pulińska

 

Karta informacyjna w wersji PDF, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [38.41 KB]

Wniosek o ustalenie wysokości opłaty planistycznej dla działki., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [43.25 KB]

Wniosek o ustalenie wysokości opłaty planistycznej dla działki., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [27.50 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90