Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Instrukcje załatwiania spraw Referat Ochrony Środowiska i Promocji... Wpis do rejestru działalności...

IZS - Referat Ochrony Środowiska i Promocji Zdrowia

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

03.06.2014

I Podstawa prawna:

 •     Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1289);
 •     Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016r., poz. 1987);
 •     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827);
 •     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257);
 •     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami)

II Komórka Organizacyjna załatwiająca sprawę

 Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

 • pokój nr 211
 • tel. 81 460 29 75
 • e-mail: info@niemce.pl

 III Wymagane wnioski

 • Wniosek o o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

IV Wymagane załączniki

Brak

V Dokumenty do wglądu

Brak

VI Termin załatwiania sprawy

7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony

 VII Opłaty

Opłaty skarbowe:
- 50 zł za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Częstochowa. Przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Częstochowa, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru ww. działalności regulowanej.
- 25 zł za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50% stawki określonej od wpisu).
W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VIII Tryb odwołania

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

IX Uwagi

Aktualne wnioski

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [174.42 KB]

Załącznik nr 1 do wniosku o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [180.03 KB]

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.17 KB]

Załącznik nr 1 do wniosku o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.34 KB]


 

ARCHIWUM

I Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn.

zm.).

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.

poz. 1399).

4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.

1447, z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.

U. Nr 112, poz. 1206).

II Komórka Organizacyjna załatwiająca sprawę

 

 • Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
 • pokój nr 110
 • tel. 81 460 29 75
 • e-mail: info@niemce.pl

 

III Wymagane wnioski

Wniosek o wpis do Rejestru działalności regulowanej

Oświadczenie

IV Wymagane załączniki

Brak

V Dokumenty do wglądu

Brak

VI Termin załatwiania sprawy

Wpis do Rejestru działalności regulowanej do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wpis do

Rejestru działalności regulowanej

 

VII Opłaty

1. 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie

zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).

2. 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej

rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).

3. 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w

rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w

rejestrze.

4. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub

prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

5. 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii

dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

6. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy,

VIII Tryb odwołania

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonania wpisu do Rejestru działalności

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

IX Uwagi

 

Wniosek o wpis do Rejestru działalności regulowanej

Oświadczenie

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90