Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Instrukcje załatwiania spraw Referat Ochrony Środowiska i Promocji... Zezwolenie na usunięcie drzew z...

IZS - Referat Ochrony Środowiska i Promocji Zdrowia

Zezwolenie na usunięcie drzew z własnych zadrzewień

Zezwolenie na usunięcie drzew z własnych zadrzewień

17.03.2014

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Niemce

Ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce

tel.: 81 756-15-21, 81 756 2409

e-mail: info@niemce.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 I Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2013 r. poz. 627 t.j.).

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228 poz. 2306 z późn. zmianami).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.09.2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów (Dz. U. z 2004 r. nr 219 poz. 2229).

4. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M.P. Z 2012 r. poz. 747).

5. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 

1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek:

1) posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;

2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego - jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

1a. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego

nieruchomości.

2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

2a. Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z

regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

3. Nie wymaga się uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów:

 • w lasach;
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
 • na plantacjach drzew i krzewów;
 • których wiek nie przekracza 10 lat;
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych
 • szczegółowych.

4. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

5. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów:

 • na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 • na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 • które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;
 • które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 • w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
 • które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
 • z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
 • które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • z grobli stawów rybnych;
 • jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu stosunków wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Przepisy stosuje się odpowiednio do usuwania krzewów.

II Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy o

ochronie przyrody

2) tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody ;(jeden z dokumentów: odpis z księgi wieczystej, odpis z rejestru gruntów)

3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;

8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

2. Załączniki

1. Pisemna zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem

wieczystym.

2. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli, w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność.

3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa.

III Opłaty

1. Za zezwolenie nie pobiera się opłaty skarbowej zgodnie z cz. III pkt 44 zwolnienie pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o

opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1282) .

2. 17 zł za pełnomocnictwo (w przypadku wyznaczenia pełnomocnika) zgodnie z cz. IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o

opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1282)

Sposób załatwienia sprawy

Przeprowadzenie oględzin drzew lub krzewów będących przedmiotem wniosku oraz wydanie decyzji zezwalającej lub nie zezwalającej na ich usunięcie.

IV Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, a w przypadku spraw skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia

postępowania, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów

zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku

niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Doręczenie przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odbiór osobisty.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem wójta Gminy Niemce w terminie 14 dni od

dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Wniosek na usunięcie drzew z własnych zadrzewień, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [32.50 KB]

Wniosek na usunięcie drzew z własnych zadrzewień, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [192.16 KB]

 

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością Word

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością Pdf

 

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90