Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GOSPODARKA Rolnictwo Szkody wyrządzone przez zwierzynę...

Rolnictwo

Szkody wyrządzone przez zwierzynę dziko żyjącą.

Szkody wyrządzone przez zwierzynę dziko żyjącą.

08.06.2015

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzynę dziko żyjącą została podzielona pomiędzy różne podmioty. W stosunku do zwierzyny łownej, tj. będącej przedmiotem pozyskiwania w drodze polowań, odpowiedzialność ponosi dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, najczęściej jest nim koło łowieckie.

Gatunkami, na które urządza się polowania są: dziki, jelenie, daniele i sarny.

 

Za szkody wyrządzone przez łosia, który również jest zwierzęciem łownym, ale podlega całorocznej ochronie odpowiedzialność ponoszą i odszkodowania wypłacają:

 1. w obwodach łowieckich leśnych: Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe (zgłoszenie należy kierować do właściwego nadleśnictwa);
 2. w obwodach łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, do których prawo łowieckie zalicza:
 • parki narodowe i rezerwaty przyrody;
 • tereny w granicach administracyjnych miast;
 • tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości;
 • budowla, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty i charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń – Zarząd Województwa Lubelskiego (zgłoszenia kierujemy na adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna 4).

 

W stosunku do zwierzyny objętej całoroczną ochroną odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa, która na podstawie ustawy o ochronie przyrody została określona następująco:

 

 • żubry – w uprawach, płodach rolnych lub gospodarstwie leśnym,
 • wilki – w pogłowiu zwierząt gospodarskich,
 • rysie – w pogłowiu zwierząt gospodarskich,
 • niedźwiedzie – w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz uprawach rolnych,
 • bobry – w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.

W przypadku wystąpienia takich szkód wnioski zgłaszające należy kierować bezpośrednio do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 46

 

Każde prawidłowo dokonane zgłoszenie szkody powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę sporządzenia zgłoszenia,
 • dane osobowe zgłaszającego rolnika (imię i nazwisko, adres i nr telefonu),
 • adresata zgłoszenia (koło łowieckie lub Dyrekcja Okręgowa Lasów Państwowych, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Zarząd Województwa Lubelskiego,
 • oznaczenie działki wraz z podaniem jej powierzchni i położenia,
 • dzień, w którym rolnik stwierdził wystąpienia szkody,
 • rodzaj uszkodzonej rośliny,
 • krótki opis stwierdzonych uszkodzeń,
 • prawdopodobny gatunek zwierzyny, która spowodowała szkody.

Zgłoszenie należy podpisać

Do zgłoszenia kierowanego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska należy dodatkowo dołączyć (przy szkodach wyrządzonych np. przez bobry):

 • aktualny wypis z rejestru gruntów, fragment mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi miejscami, w których wystąpiły szkody (może być kserokopia mapki wysyłanej do rolników z ARiMR  do sporządzania wniosków o dopłaty bezpośrednie),
 • oświadczenie, że zgłaszający jest rolnikiem i prowadzi gospodarstwo rolne,
 • umowę dzierżawy, w przypadku dzierżawienia działki,
 • upoważnienie od współwłaścicieli, jeżeli tacy istnieją,
 • w przypadkach szkód wyrządzonych o obwałowaniach stawów rybnych pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodnoprawne w przypadku korzystania z wód płynących.

Termin zgłoszenia szkody:

szkodę należy zgłosić w terminie:

– 3 dni od dnia stwierdzenia wystąpienia szkód,

– 14 dni w przypadku szkód stwierdzonych w sadach, z jednoczesnym obowiązkiem podania liczby uszkodzonych drzew.

Stwierdzenia szkody jest to dzień, w którym rolnik, przebywając na polu spostrzegł, że w nieokreślonym czasie doszło do zniszczenia uprawy rolnej lub drzew w sadzie. Szkody podlegające zgłoszeniu w terminie 3 dniowym są również zniszczenia płodów rolnych przechowywanych w startach, stogach lub kopcach.

 

Przydatne adresy:

 • Koło Łowieckie nr 38 BÓR, Nasutów 32, 21-025 Niemce
 • Koło Łowieckie nr 41 ŻERAŃ, Gwieździsta 13/134, 01-651 Warszawa
 • Koło Łowieckie nr 138 WRZOS, Jednosta Wojskowa Jawidz, 21-077 Spiczyn
 • Koło Łowieckie nr 8 ŁOŚ, Skrytka pocztowa nr 208, 20-001 Lublin 1
 • Nadleśnictwo Lubartów Gen. Kleeberga 17, 21-100 Lubartów

  Poradnik postępowania w sytuacji wystąpienia szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną i chronioną w uprawach rolniczych

  Wniosek zgłoszenia szkody.

Źródło: Poradnik postępowania w sytuacji wystąpienia szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną i chronioną w uprawach rolniczych, Lubelska Izba Rolnicza, Lublin 2013

 

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90