Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GOSPODARKA Rolnictwo

Rolnictwo

W gospodarce Gminy Niemce ważną rolę odgrywa rolnictwo. Jednak tylko niewielka część ludności utrzymuje się z działalności rolniczej. Istnieje około 4010 gospodarstw rolnych. Około 40% gospodarstw specjalizuje się w produkcji roślinnej, zaś 60% prowadzi produkcję mieszaną - roślinną i zwierzęcą. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego jest niewielka i wynosi 2,75 ha, jednak większość gospodarstw mieści się w przedziale 3-10 ha. Gmina charakteryzuje się dobrą jakością gleb. Większość gleb bowiem to gleby średniej i wysokiej klasy bonitacyjnej z przewagą gleb klasy III, które zajmują prawie połowę powierzchni wszystkich użytków rolnych. W strukturze użytkowania powierzchni wyraźnie dominują użytki rolne - 83%, a w ich ramach grunty orne -75,5%. Lasy stanowią zaledwie 7 % powierzchni i znajdują się głównie w północnej części gminy, gdzie rozciąga się kompleks Lasów Kozłowieckich.
 
 
W strukturze upraw dominują zboża (aż 63% wszystkich upraw). 21% upraw stanowią warzywa i zajmują one coraz większą powierzchnię (wpływa na to między innymi sąsiedztwo Lublina, jako dobrego rynku zbytu). Powierzchnia upraw sadowniczych zajmuje około 3% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Funkcjonują tu także szkółki drzew i krzewów ozdobnych.
 
 
Na terenie gminy Niemce istnieje 6 certyfikowanych gospodarstw ekologicznych w Rudce Kozłowieckiej, Niemcach, Krasieninie Kolonii, Nasutowie, Pryszczowej Górze a także w Woli Krasienińskiej. Należy dążyć do dalszego rozwoju gospodarstw ekologicznych oraz do zapewnienia rynku zbytu dla wytwarzanych przez te gospodarstwa produktów. W gminie działa pięć gospodarstw agroturystycznych oferujących łącznie 32 miejsca noclegowe. Gospodarstwa te znajdują się w następujących miejscowościach: Niemce, Ciecierzyn, Dys oraz dwa gospodarstwa agroturystyczne w Nasutowie.
 
Na terenie gminy funkcjonują następujące instytucje otoczenia rolnictwa: Oddział Regionalny i Powiatowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Elizówce oraz Oddział Lubelskiego Ośrodka Rolniczego w Elizówce. Działa także Grupa Producentów Owoców w Dziuchowie. W gminie funkcjonują również podmioty zajmujące się skupem i przetwórstwem płodów rolnych.
 
 

 
 
  1 2  
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90