Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GOSPODARKA Projekty Unijne RPO WL 2014-2020 Zielony LOF

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

zdjęcie przedstawia flagę

Zielony LOF

25.04.2018

Gmina Niemce jest partnerem programu pn. "Zielony LOF", którego celem jest poprawienie jakości terenów zielonych LOF.

Liderem Projektu jest Gmina Miasto Lubartów

Projekt złożyła Gmina Miasto Lubartów wraz z Partnerami (Gminą Świdnik,Niemce,Spiczyn i Wólka) w ramach Osi priorytetowej 7: Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.Działania 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (tryb pozakonkursowy, nabór wniosków nr RPLU.07.04.00-IZ.00-06-T02/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. Gmina Miasto Lubartów (Lider Projektu) podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zielony LOF”.

Numer Projektu: RPLU.07.04.00-06-0002/17
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 7 Ochrona dziedzicta kulturowego i naturalnego.
Działanie: 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Wartość Projektu: 21 812 155,93
Wydatki kwalifikowalne: 21 566 478,24 zł, w tym kwota dofinansowania: 18 229 980,94 zł
Cel: Celem projektu jest poprawienie jakości terenów zielonych LOF.

Projekt przyczyni się do zwiększenia ochrony bioróżnorodności na terenie Gminy Niemce. Osiągnięcie tego celu przyczyni się do przeciwdziałania dalaszej degradacji środowiska przyrodniczego na tym obszarze. Ponadto osiągnięcie tego celu przyczyni się do podniesienia poziomu atrakcyjności regionu zarówno dla mieszkańców, jak i turystów oraz inwestorów zewnętrznych, którzy korzystać będą ze zrewitalizowanej przestrzeni. Poprawa wizerunku i atrakcyjności regionu korystnie wpłynie na jakość życia mieszkańców oraz gospodarki turystycznej poprzez zwiększenie ruchu turystycznego w regionie.

 

Gmina Niemce w ramach projektu realizuje zadania

1.Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej działka nr 215 m. Baszki gm. Niemce.

2.Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej działka nr: 2424 w m. Dys gm. Niemce.

3.Przebudowa drogi gminnej poprze budowę ścieżki rowerowej działka nr 214/2  m. Swoboda gm. Niemce .

4.Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej działki nr 934/2 w m. Wola Niemiecka i nr 2794 w m. Niemce gm. Niemce.

5.Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej działki nr 30/16 i 2724 ul. Kwiatowa gm. Niemce m. Niemce

6.Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej działki nr 935w m. Wola Niemiecka i nr 168 i 72 w m. Ciecierzyn  gm. Niemce

7.Przebudowa w zakresie zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku koła rolniczego na zielona szkołę, wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, ogrzewania i montażem podgrzewaczy elektrycznych.

8.Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej ul. Starowiejska w m. Jakubowice Konińskie

9.Oznakowanie ścieżek rowerowych

10.Dendrologia

11.Przebudowa ulicy Świerkowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Jakubowice Konińskie gmina Niemce

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90