Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GOSPODARKA Projekty Unijne RPO WL 2014-2020 Poprawa spójności przestrzennej,...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację

Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację

25.04.2018

Gmina Niemce jest partnerem projektu pn. "Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację" celem jest przyspieszenie zrównoważonego rozwoju poprzez rewitalizację przestrzenną i społeczną LOF.

Liderem projektu jest Gmina Jastków

Numer Projektu: RPLU.13.08.00-06-0002/17
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 13 Infrastruktura społeczna
Działanie: 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Wartość Projektu: 41 300 460,66 zł
Wydatki kwalifikowalne: 39 735 272,93 zł, w tym kwota dofinansowania: 31 432 417,10 zł
Cel: Przyspieszenie zrównoważonego rozwoju poprzez rewitalizację przestrzenną i społeczną LOF.

Projekt złożyła Gmina Jastków wraz z partnerami (Realizacja celu będzie możliwa poprzez odnowę zdegradowanych przestrzeni położonych na terenie LOF poprzez stworzenie miejsc wspólnej aktywności społecznej, gospodarczej, turystycznej oraz kulturowej. W ramach projektu każda z gmin zamierza przeprowadzić kompleksowe działania w zakresie przestrzeni, zagospodarowania terenu czy adaptacji zdegradowanych obiektów w celu nadania im nowych funkcji.

W dniu 22 grudnia 2017 r. Gmina Jastków (Lider Projektu) podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”.

Gmina Niemce w ramach projektu realizuje zadania

  • Rewitalizacja miejscowości Niemce polegająca na budowie/ przebudowa zdewastowanego budynku po byłej stołówce zlokalizowanego w parku przy drodze krajowej nr 19, z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. W budynku powstanie sala szkoleniowo – wystawiennicza wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym, ciągiem komunikacyjnym, windą dostosowaną do osób starszych i niepełnosprawnych. Sala ta pozwoli na organizację szkoleń i prelekcji, organizacji warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze użytkowym powstanie biblioteka z czytelnią dostosowana do osób starszych i niepełnosprawnych oraz miejsce na indywidulane spotkania aktywizująco-terapeutyczne.

  • Rewitalizacja miejscowości Dys polegająca na generalnym remoncie budynku tzw. „Samsonówki” z przeznaczeniem na mieszkania socjalne oraz zagospodarowaniu przestrzeni wokół niego. Zintegrowany charakter inwestycji polega na rewitalizacji obszarów leżących na trasie Szlaku Renesansu Lubelskiego stanowiącego wizytówkę Lubelszczyzny. Ponadto przewiduje się otwarty charakter inwestycji tzn. z wyremontowanego obiektu będą mogły korzystać także miejscowości najbliżej położone Gminy Niemce tworzące LOF. W obiekcie zostanie zorganizowana salka poświęcona historii budynku i miejscowości, dla osób uczęszczających szlakiem rowerowym będzie stanowić atrakcję turystyczną. Ponadto planuje się organizację okresowych lub stałych wystaw np. z zakresu historii regionu, przyrody regionu celem zapełnienia wolnego czasu osobom wykluczonym społecznie. W przypadku osób niepełnosprawnych będą zakupione odpowiednie pomoce tematyczne oraz przeprowadzone kursy pozwalające na wykorzystanie posiadanych przez te osoby umiejętności.

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90