Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GOSPODARKA Projekty Unijne RPO WL 2014-2020 Mobilny LOF

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Mobilny LOF

Mobilny LOF

25.04.2018

Gmina Niemce partycypuje w projekcie pn. „Mobilny LOF”, celem projektu jest poprawa mobilności transportowej i niskoemisyjności w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym.

 

Liderem Projektu jest Gmina Głusk

 

Projekt złożyła Gmina Głusk wraz z Partnerami (Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Niemce, gmina Lubartów, Miasto Lubartów, Nałęczów, Mełgiew, Świdnik, Wólka) w ramach Osi priorytetowej 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (tryb pozakonkursowy, nabór wniosków nr RPLU.05.06.00-IZ.00-06-T01/17).

W dniu 29 grudnia 2017 r. Gmina Głusk (Lider Projektu) podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Mobilny LOF”.

Numer Projektu: RPLU.05.06.00-06-0002/17
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Wartość Projektu: 99 925 641, 41 zł
Wydatki kwalifikowalne: 99 925 641, 41 zł, w tym kwota dofinansowania: 77 484 810, 24 zł
Cel: Celem projektu jest poprawa mobilności transportowej i niskoemisyjności w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym.

Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu dysproporcji w spójności i wystarczalności systemu komunikacji wewnątrz LOF, jak i dostępności do ogólnokrajowej i europejskiej sieci komunikacyjnej. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wynikający z rozwoju transportu indywidualnego, a tym samym do poprawy jakości życia. Poprawa funkcjonalności połączeń i rozwiązań transportowych w ramach LOF przyczyni się do zwiększenia aktywności przedsiębiorców działających w jego obszarze i sąsiedztwie. W związku z planowanym dużym wzrostem ilości osób przebywających w obszarze węzłów wzrośnie ilość i rodzaj świadczonych usług a urozmaicony dostęp komunikacyjny przyczyni się bezpośrednio do rozszerzenia oferty turystycznej.

 

Gmina Niemce w ramach projektu realizuje zadania

  • Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Krasienin Kolonia przy drodze wojewódzkiej 809 i Park&Ride (ok. 10 miejsc postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych),

  • Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Dys wraz z budową Park&Ride (ok. 20 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) przy drodze powiatowej 2216L i drodze powiatowej 2217 L,

  • Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Ciecierzyn przy drodze serwisowej drogi krajowej DK 19 i drodze gminnej 106055 L wraz z budową Park&Ride (ok. 10 miejsc postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych,

  • Przebudowa drogi powiatowej 2216L w miejscowości Elizówka – Dys (długość ok 2 800 m) stanowiącej dojazd do drogi krajowej nr 19 wraz z budową oświetlenia energooszczędnego ciągu pieszo - rowerowego  – ok. 70 punktów świetlnych, zatok i wiat przystankowych,

  • P&R w miejscowości Krasienin Kolonia - ok. 10 miejsc postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych oraz w miejscowości Dys (ok. 20 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych),

  • Drogi dla rowerów o łącznej długości ok 8,1 km,

  • Oświetlenie energooszczędne – 109,00  szt.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90