Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GOSPODARKA Gminne inwestycje Gminne inwestycje 2009

Gminne inwestycje 2009

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

 1. Budowa sieci wodociągowej Wola niemiecka VI, Niemce ul. Parkowa 340 i 353 m

Drogi wojewódzkie

 1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 828 Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz w miejscowości Nasutów o dł 0,695 km
 2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 828 Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz w miejscowości Krasienin o dł 0,540 km

Drogi powiatowe

 1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1546L na odcinku 825m w miejscowościach Dys - Pólko
 2. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2218L w miejscowościach Wola Niemiecka - Dys

Drogi gminne

 • Modernizacja dróg - wykonanie nawierzchni bitumicznej
 • droga gminna nr 103357L w m. Nowy Staw
 • droga gminna nr 106054L w m. Ludwinów
 • droga gminna nr 106083L w m. Nasutów
 • droga gminna nr 106082L w m. Nasutów
 • droga gminna nr 106064L w m. Jakubowice Konińskie
 • droga gminna nr 106076L w m. Rudka Kozłowiecka - Ciecierzyn
 • droga gminna w m. Majdan Krasieniński - Krasienin
 • ulica Kręta w m. Niemce
 • ulica Prosta w m. Niemce

 

 • Modernizacja drogi gminnej nr 106036L w miejscowości Wola Krasienińska od km 0+000 do km 1+332,00
 • Modernizacja ulicy Krótkiej w miejscowości Niemce wraz z budową chodnika
 • Przebudowa drogi gminnej nr 106048L w miejscowości Rudka Kozłowiecka wraz z budową chodnika i oświetlenia drogowego - etap II
 • Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 111429L (ul. Willowa Niemce) od km 0+010,30 do km 1+176,30
 • Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106059L w miejscowości Jakubowice Konińskie

Drogi wewnętrzne

Wykonanie podbudów stabilizowanych dróg lokalnych

 1. Budowa drogi wewnętrznej (lokalnej) w miejscowości Bystrzyca Kolonia
 2. Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 106048L w miejscowości Rudka Kozłowiecka
 3. Budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Lubelskiej w Niemcach
 4. Budowa drogi dojazdowej do kompleksu Sportowo - Rekreacyjno -Oświatowego w Niemcach

Oświtlenie ulic, placów i dróg

 1. Budowa oświetlenia chodnika przy ul. Lubelskiej w Niemcach
 2. Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 106048L w miejscowości Rudka Kozłowiecka
 3. Budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Lubelskiej w Niemcach
 4. Budowa drogi dojazdowej do kompleksu Sportowo - Rekreacyjno -Oświatowego w Niemcach

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 1. Zakup wyposażenia specjalistycznego dla OSP Niemce i OSP Krasienin
 2. Zakup samochodu Ratowniczo - Gaśniczego dla OSP Krasienin

Oświata i wychowanie

 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Niemcach
 2. Budowa placów i dróg manewrowych przy Szkole Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
 3. Zakup palnika gazowego do Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej

Oczyszczanie miast i wsi

 1. Zakup ciągnika z zestawem do obróbki rowów i drzew

Kultura fizyczna i sport

 1. Ogrodzenie boisk wiejskich w miejscowości Nasutów i Ciecierzyn wraz z budową przyłącza wodociągowego do boiska w Nasutowie
 2. Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boiska - Orlik 2012" w m. Niemce

Ochrona Środowiska

 1. Zbiórka wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Niemce

Pozostałe

 1. Ocena stanu zachowania i przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych dla drzew zabytkowej alei lipowej w miejscowości Nasutów - Dys
 2. Gmina Niemce przystąpiła do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90