Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GOSPODARKA Gminne inwestycje Gminne inwestycje 2008

Gminne inwestycje 2008

DROGI GMINNE
 • Wykonanie podbudów stabilizowanych cementem dróg gminnych
 1. Droga gminna nr 106061L w m. Jakubowice Konińskie – od km 0+000 do km 0+630.
 2. Droga gminna nr 106084L w m. Jakubowice Konińskie – od km 0+225 do km 1+130.
 3. Droga gminna nr 106071L w m. Dys – od km 0+000 do km 0+200.
 4. Droga gminna nr 106055L w m. Żulin – od km 0+000 do km 0+162.
 5. Droga gminna nr 106054L Ludwinów – Baszki – od km 2+550 do km 3+175.
 6. Droga gminna nr 106036L w m. Wola Krasienińska – od km 1+330 do km 2+430.
 • Wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg gminnych w formie podbudów z gruntu stabilizowanego cementem oraz cienkich warstw mineralno-bitumicznych (w technologii na zimno):
 1. Droga gminna w m. Jakubowice Konińskie – od km 0+000 do km 0+445.
 2. Droga gminna w m. Dziuchów – dwa odcinki po 500m.
 3. Droga gminna w m. Swoboda – od km 0+000 do km 0+600.
 4. Droga gminna w m. Wola Niemiecka – od km 0+000 do km 0+700.
 5. Droga gminna nr 106033L w m. Krasienin – od km 0+000 do km 0+700.
 • Modernizacja dróg gminnych – wykonanie nawierzchni bitumicznych:
 1. Droga gminna nr 106067L w m. Ciecierzyn – od km 0+657 do km 1+117.
 2. Droga gminna nr 106091L w m. Łagiewniki – od km 0+000 do km 0+723 i od km 0+000 do km 0+200.
 3. Droga gminna nr 106080L w m. Pólko – od km 0+000 do km 1+010.
 4. Droga gminna nr 106043L w m. Nasutów – od km 0+000 do km 1+550.
 5. Droga gminna nr 106027L w m. Pryszczowa Góra – od km 1+740 do km 2+640.
 • Modernizacja drogi gminnej nr 106043L w m. Rudka Kozłowiecka – od km 0+900 do km 2+173,3 wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni wraz z budową chodnika i oświetlenia drogowego, od km 2+187.3 do km 2+5005,70 – wykonanie nawierzchni bitumicznej – okres realizacji 2008/2009.
 • Budowa drogi wewnętrznej w m. Niemce (przy POLSKONE) – od km 0+000 do km 0+320,4 – okres realizacji 2008/2009.
 • Modernizacja ul. Parkowej w m. Niemce – od km 0+008 do km 0+340.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 106056L w m. Kolonia Stoczek – od km 0+000 do km 2+090.
 • Remont drogi do Szkoły w m. Dys.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 106056L w m. Dys od km 0+250 do km 0+834, wraz z zabezpieczeniem zbocza lessowego i dna wąwozu – inwestycja współfinansowana przez MSWIA.
 • Zakup kosiarki bijakowej, wysięgnikowej.
DROGI POWIATOWE
 1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1546L Dys-Pólko – 828m – pomoc rzeczowa Gminy Niemce dla Zarządu Powiatu Lubelskiego – okres realizacji 2008/2009.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2218L Wola Niemiecka – Dys – od km 0+000 do km 6+150 – inwestycja współfinansowana przez Gminę Niemce i Zarząd Powiatu Lubelskiego – okres realizacji 2008/2009 – zakończono I etap realizacji od km 0+000 do km 3+050.
 3. Remont drogi powiatowej nr 2201 w m. Osówka – od km 0+000 do km 0+833 – pomoc rzeczowa Gminy Niemce dla Zarządu Powiatu Lubelskiego.
DROGI WOJEWÓDZKIE
 1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 828 w m. Krasienin i Krasienin Kolonia od km 7+594 do km 8+495 – współfinansowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego.
 2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 828 w m. Wola Niemiecka od km 17+729 do km 18+522 – współfinansowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego.
 3. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 809 w m Krasienin od km 12+231 do km 13+041,50.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 1. Budowa dróg dojazdowych i infrastruktury towarzyszącej do Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Podstawowych w Niemcach, zakup wyposażenia Sali Gimnastycznej – inwestycja współfinansowana przez MSiT.
 2. Budowa Boiska Wielofunkcyjnego w m. Niemce – inwestycja współfinansowana przez MSiT okres realizacji 2008/2009.
 3. Wykonanie termomodernizacji oraz towarzyszących prac remontowych i modernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej w m Jakubowice Konińskie.
 4. Budowa ogrodzenia boiska szkolnego w m. Dys.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 1. Zakup samochodu Ratowniczo – Gaśniczego dla OSP w Niemcach – inwestycja współfinansowana przez KG PSP, ZG ZOSP RP i WFOŚiGW w Lublinie.
INFRASTRUKTURA WODNO KANALIZACYJNA
 1. Wykonanie sieci wodociągowej Jakubowice Konińskie – Dys.
 2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Krasienin Kolonia – współfinansowana przez WFOŚiGW w Lublinie.
 3. Wykonanie kanalizacji rozsączającej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Dys.
 4. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego w m. Nasutów.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
 1. Budowa ogrodzenia boiska gminnego w m. Niemce.
OCHRONA ŚRODOWISKA 
 1. Usuwanie, utylizacja i transport płyt eternitowych zawierających azbest z gospodarstw domowych w Gminie Niemce współfinansowane przez WFOŚiGW w Lublinie.
INWESTYCJE DOTOWANE PRZEZ GMINĘ NIEMCE 

 1. Adaptacja części pomieszczeń przychodni na zespół pomieszczeń rehabilitacji w SP ZOZ w Niemcach.
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90