Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Jednostki organizacyjne Ośrodek Pomocy Społecznej Projekty realizowane przez OPS w... Resortowy program wspierania rodziny...

OPS - Projekty

Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej

Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej

05.05.2014

Cel główny Programu to: zmniejszenie dysfunkcji oraz wzrost umiejętności radzenia sobie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach w roku 2013 zapewnił rodzinom, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, wsparcie w formie asystenta rodziny.
 
Zadania asystentów określone zostały w Gminnym Programie Opieki nad Dzieckiem i Rodzina oraz wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej w Gminie Niemce na lata 2012 – 2014, zatwierdzony uchwałą nr XV/137/2012 w dniu 14 lutego 2012 r.
 
 
W 2013 r. jeden asystent rodziny zatrudniony był na podstawie umowy o pracę na czas określony, dzięki środkom pozyskanym w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny 2013”.
 
Wsparciem objętych zostało 11 rodzin /55 osób w rodzinie, w tym- 37 dzieci/.
W funkcjonowaniu rodzin objętych wsparciem, zaobserwować można było jedną bądź wiele z poniższych dysfunkcji:
 • niewydolność opiekuńczo – wychowawcza rodziców bądź opiekunów;

 • choroby i niepełnosprawność występujące w rodzinie;

 • uzależnienia i współuzależnienia w rodzinie;

 • bezrobocie w rodzinie;

 • niska świadomość rodziny o roli podmiotów udzielających pomocy;

 • przemoc w rodzinie.

 
Asystent rodziny oraz pracownicy socjalni w roku 2013 podejmowali działania w zakresie:
 
 1. Zwiększenia wydolności opiekuńczo – wychowawczej rodziców lub opiekunów rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej:

 • analizowanie sytuacji rodzin i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie – tworzenie planu pracy z rodziną.

 • wspieranie rodzin przeżywających trudności;

 • współpraca z instytucjami wdrożonymi w życie danej rodziny;

 • organizowanie wypoczynku dla dzieci;

 • realizowanie programów profilaktycznych oraz prowadzenie konsultacji ze specjalistami;

 • wskazanie rodzinie i pomoc w nawiązaniu kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz rodziny;

 • prowadzenie rozmów z poszczególnymi członkami rodziny oraz z całą rodziną.

 
 1. Ograniczenia sytuacji kryzysowych w rodzinach powstających w wyniku występujących uzależnień i współuzależnień:

 • motywowanie do udziału oraz tworzenie grup wsparcia;

 • motywowanie do podjęcia leczenia;

 • realizowanie programów profilaktycznych oraz konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;

 • współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym.

 
 1. Przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny poprzez zaktywizowanie zawodowe członków rodziny pozostających poza rynkiem pracy:

 • wskazanie pozytywnych cech wynikających z aktywnego poszukiwania pracy;

 • uwrażliwienie na potrzebę ciągłego zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy – możliwość podjęcia stażu, skorzystania ze szkoleń.

 
 1. Zwiększenie świadomości rodzin o roli podmiotów udzielających pomocy:

 • wskazanie roli poszczególnych podmiotów działających na rzecz rodziny;

 • współpraca z instytucjami pomocowymi.

 
 1. Zwiększenie bezpieczeństwa rodziny poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

 • współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym;
 • zapewnienie pomocy specjalistów – psychologa, socjoterapeuty.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90