Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół Równaj do lepszych …

Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół

Równaj do lepszych …

Równaj do lepszych …

25.02.2014

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu
Projekt będzie realizowany w 4 Szkołach Podstawowych z gminy Niemce - SP w Niemcach, SP w Krasieninie, SP w Nasutowie i SP w Jakubowicach. Potrzeba realizacji wynika z ograniczonych możliwości uczniów w zakresie uczęszczania na dodatkowe zajęcia z języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz korzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, przyrody, języka obcego, umiejętności społecznych oraz motywacji do nauki 83 uczennic i 125 uczniów szkół podstawowych w Krasienienie, Nasutowie, Niemcach i Jakubowicach w okresie 1.09 2010 - 30.06 2011

Do celów szczegółowych zalicza się:

1. Zwiększenie wiedzy z przyrody 36 uczniów oraz 24 uczennic klas 4-6 szkół podstawowych 
2. Zwiększenie wiedzy z matematyki 36 uczniów i 24 uczennic klas 4-6 szkół podstawowych
3. Podniesienie kompetencji w zakresie języka angielskiego przy wykorzystaniu technologii informatycznych 29 uczniów i 19 uczennic klas 4-6 szkół podstawowych (spełnienie kryterium strategicznego nr 5)
4. Zwiększenie umiejętności społecznych 24 uczniów i 16 uczennic klas 4-6 szkół podstawowych poprzez objęcie ich opieką pedagogiczno-psychologiczną w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery (spełnienie kryterium strategicznego nr 2) 5. Zwiększenie motywacji do nauki 208 beneficjentów/tek ostatecznych
6. Objęcie programem rozwojowym 4 szkół z gminy wiejskiej

Grupy docelowe
 
Wsparciem zostanie objętych 208 beneficjentów ostatecznych, w tym:
  • 56 ze SP w Krasieninie
  • 36 ze SP w Nasutowie
  • 80 ze SP w Niemcach
  • 36 ze SP w Jakubowicach
 
Zajęcia
 
Przyroda wokół Ciebie. 48 godzin lekcyjnych w okresie realizacji projektu. 6 grup 10 osobowych, w tym: 2 grupy w SP w Niemcach, 2 grupy w SP w Krasieninie, 1 grupa w SP w Nasutowie, 1 grupa w SP w Jakubowicach. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych (podręcznik, ćwiczenia) pod indywidualną opieką nauczyciela. Zajęcia poprzedzone będą testem diagnozującym poziom wiedzy z przyrody beneficjentów ostatecznych a zakończą się egzaminem wewnętrznym diagnozującym jej przyrost.
 
Zaprzyjaźnij się z matematyką. 60 godzin lekcyjnych w okresie realizacji projektu. 6 grup 10 osobowych, w tym: 2 grupy w SP w Niemcach, 2 grupy w SP w Krasieninie, 1 grupa w SP w Nasutowie, 1 grupa w SP w Jakubowicach. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych (podręcznik, ćwiczenia) pod indywidualną opieką nauczyciela. Zajęcia poprzedzone będą testem diagnozującym poziom wiedzy z matematyki beneficjentów ostatecznych a zakończą się egzaminem wewnętrznym diagnozującym jej przyrost.
 
Język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych. 110 godzin lekcyjnych w okresie realizacji projektu. 6 grup 8 osobowych, w tym: 3 grupy w SP w Niemcach, 1 grupa w SP w Krasieninie, 1 grupa w SP w Nasutowie, 1 grupa w SP w Jakubowicach. Metoda nauczania blended-leaming – połączenie zajęć uczniów z lektorem przy pomocy materiałów dydaktycznych (podręcznik, ćwiczenia), oraz pracy indywidualnej przy wykorzystaniu platformy on-line w sali informatycznej pod opieką lektora. Platforma zawiera dodatkowe materiały do nauki (rozwijające umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania) dopasowane po poziomu zaawansowania ucznia. Korzystanie z platformy on-line w sali komputerowej raz na dwa tygodnie 1 jednostka lekcyjna. Zajęcia poprzedzone będą testem diagnozującym poziom kompetencji językowych beneficjentów ostatecznych a zakończą się egzaminem wewnętrznym diagnozującym przyrost kompetencji.
 
Szkolny Ośrodek Kariery – zajęcia z opieki pedagogiczno psychologicznej. 48 godzin lekcyjnych w okresie realizacji projektu. 5 grup 8 osobowych, w tym: 2 grupy w SP w Niemcach, 1 grupa w SP w Krasieninie, 1 grupa w SP w Nasutowie, 1 grupa w SP w Jakubowicach. Zajęcia warsztatowe z elementami socjoterapii, metody radzenia sobie z emocjami, zastępowania agresji, kontrola złości, poznania sposobów aktywnego odpoczynku i metod radzenia sobie ze stresem, omijanie pułapek nałogów i nieodpowiedzialnych zachowań, ćwiczenie umiejętności odmawiania, budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości, zwalczanie stereotypów męskich i kobiecych ról społecznych oraz stereotypów mniejszości narodowych, kształtowanie postaw tolerancji w stosunku do inności (niepełnosprawności, koloru skóry, wyznania), postawa przedsiębiorczości. Zajęcia poprzedzone będą testem diagnozującym poziom motywacji do samodzielnej nauki oraz poziom umiejętności społecznych, w tym tolerancji oraz poszanowania równości płci w zakresie wyboru ról społecznych beneficjentów ostatecznych a zakończą się testem diagnozującym przyrost tych kompetencji
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90