Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Sesje Rady Gminy Absolutoryjna, XIX Sesja Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Absolutoryjna, XIX Sesja Rady Gminy Niemce

Absolutoryjna, XIX Sesja Rady Gminy Niemce

31.05.2016

24 maja 2016 roku w sali konferencyjnej przy ul. Leonów 37 odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Niemce.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek, stwierdzając równocześnie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. W sesji uczestniczyli również: Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Iwona Pulińska, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy, Kierownicy Referatów oraz Sołtysi. Wśród zaproszonych gości pojawili się także Wicestarosta Lubelski Robert Wójcik, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie Janusz Watras i Komendant Komisariatu Policji w Niemcach mł. insp. Mariusz Szadurski.

Głównym punktem obrad tego dnia było podsumowanie działalności Urzędu Gminy Niemce jak i podległych mu jednostek w roku 2015.

W pierwszej części Radni wysłuchali sprawozdań z działalności w ubiegłym roku Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Żłobka, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Po krótkiej przerwie Rada Gminy Niemce po wysłuchaniu sprawozdania Wójta oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce, jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Niemce Krzysztofowi Urbasiowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Tuż po głosowaniu Wójt, Zastępca Wójta oraz Skarbnik Gminy przyjęli kwiaty i gratulacje od Radnych. Wójt w krótkich słowach podziękował za udzielone zaufanie i podkreślił, że tylko wspólne działanie z Radnymi i Sołtysami może przynieść wymierne efekty dla naszej gminy.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90