Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Informacja Wójta Gminy Niemce dot. PSZOK

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Niemce dot. PSZOK

Informacja Wójta Gminy Niemce dot. PSZOK

24.12.2019

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami o braku działań gminy w zakresie przebudowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, Wójt Gminy Niemce informuje, że działania związane z przebudową PSZOK w Niemcach zostały podjęte już w 2015 r.

W październiku 2015 r. rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową na przebudowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Niemcach, w której uwzględniono między innymi instalację wagi najazdowej z elektronicznym odczytem danych, budynek techniczno-socjalny oraz stanowiska na pojemniki zamykane 1100l. Po opracowaniu dokumentacji technicznej w kwietniu 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji w ramach Działania 6.3 Gospodarka odpadami RPO WL na lata 2014 – 2020. Niestety, wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Możliwość modernizacji PSZOK z własnych środków była ograniczona, bowiem na przestrzeni ostatnich lat opłata śmieciowa nie pokrywała kosztów systemu. W kolejnych latach do odbioru odpadów z naszej gminy dopłacano z innych podatków, uszczuplając tym samym budżet na realizacje zadań inwestycyjnych. W bieżącym roku było to już ponad 1 mln zł.
 
tabelka

 

Trzeba tutaj dodać, że intencją ustawodawcy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach jest bilansowanie się systemu co potwierdziły kolejne nowelizacje ustawy, w tym ostatnia z września br. Opinie w tej sprawie Ministra Środowiska jak i Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wyraźnie mówią, że „gminne systemy gospodarki odpadami co do zasady powinny być tak zbilansowane, aby były efektywne kosztowo i nie zachodziła potrzeba ich dodatkowego zasilania z innych środków własnych.” Osoby trzymające się kurczowo zdania, że jednak gmina może dopłacać do systemu przytaczają jedno zdanie z całej opinii, w której jest napisane: „Jednakże w przypadku, gdy dochodzi do jego niezbilansowania i powstaje deficyt, gmina powinna dofinansować wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi z innych środków własnych.” Należy tutaj wyjaśnić, że taką praktykę można przyjąć dopiero w chwili kiedy po należytym i rzetelnym ustaleniu stawek, po jakimś czasie system jednak się nie bilansuje. W takiej interpretacji prawa utwierdza nas prowadzone postępowanie wyjaśniające Prokuratury Rejonowej w Lublinie dotyczące zgodności z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach aktów prawa miejscowego wydanych w oparciu o przedmiotową ustawę – w szczególności określenia metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pismo z Prokuratury Rejonowej w Lublinie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [278.73 KB]

Ucinając także spekulacje krążące wśród naszych mieszkańców Wójt Gminy Niemce informuje, że samorząd nie może zarabiać na funkcjonowaniu systemu odbioru odpadów komunalnych. Potwierdzeniem powyższej informacji jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 6 listopada 2013 r. (ISA/Bk 127/13), który wskazuje, że prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków gminy. Ponadto, w świetle obowiązujących przepisów nie budzi wątpliwości, że rada gminy podejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami jest zobowiązana do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowanie odpadami na terenie gminy. Rzetelna kalkulacja opłat powinna w szczególności uwzględniać liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.”

Reasumując, z podobnymi problemami boryka się większość samorządów, a te w których jeszcze funkcjonują stare stawki będą musiały je zweryfikować wraz z przetargami przeprowadzonymi na nowych zasadach. W obecnej sytuacji prawnej, aby stawki za gospodarowanie odpadami nie rosły, oczekiwanym byłoby wsparcie nas mieszkańców ze strony rządzących w rozwiązaniu tego problemu.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90