Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Wójt Gminy Niemce Informuje !

Aktualności

Wójt Gminy Niemce Informuje !

Wójt Gminy Niemce Informuje !

04.10.2019

W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadań dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę (pellet) na terenie nieruchomości Mieszkańca, położonej w granicach administracyjnych gminy Niemce w ramach projektu „ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE-ETAP IV”, realizowanych w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku zapraszamy do podpisywania umów finansowych mieszkańców gminy, którzy podpisali z Gminą Niemce umowy użyczenia oraz złożyli ankiety do w/w projektów w 2016 roku.

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie umowy finansowej i wpłata udziału mieszkańca na rachunek bankowy Gminy Niemce w Banku Spółdzielczym w Niemcach

nr 88 8702 0001 0000 0026 2000  0540 z dopiskiem

Umowa Nr SF- …………/IV - OZE ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE-ETAP IV.

2. Osoby, które podpiszą umowy finansowe winny dostarczyć potwierdzenie wpłaty zgodnie z deklaracją uczestnictwa w projekcie oraz zamieszczoną poniżej tabelą w terminie 2-(3)dni od podpisania umowy finansowej

 

Wielkość (moc) zestawu fotowoltaicznego

 

Miejsce instalacji

 

Koszt brutto mieszkańca

PV - 2,1 Kw

dach/elewacja

2 471,00 zł

PV - 3,0 Kw

dach/elewacja

2 840,32 zł

PV - 3,6 Kw

dach/elewacja

3 016,44 zł

PV - 3,9 Kw

dach/elewacja

3 458,00 zł

PV - 5,1 Kw

dach/elewacja

3 998,40 zł

 

 

 

PV - 2,1 Kw

grunt/budynek inny niż mieszkalny

3 794,75 zł

PV - 3,0 Kw

grunt/budynek inny niż mieszkalny

4 361,92 zł

PV - 3,6 Kw

grunt/budynek inny niż mieszkalny

4 632,39 zł

PV - 3,9 Kw

grunt/budynek inny niż mieszkalny

5 310,50 zł

 

 

Wielkość (moc) kotła na biomasę

 

Miejsce instalacji

 

Koszt brutto mieszkańca

 

Kocioł na biomasę o mocy 15 kW

 

budynek mieszkalny

 

3 136,00 zł

 

Kocioł na biomasę o mocy 25 kW

 

budynek mieszkalny

 

3 192,00zł

 

  1. Załącznikiem do umowy finansowej jest aktualny odpis z księgi wieczystej (wydruk z KW wygenerowany z https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu do prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości) lub akt notarialny potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.
  2. W przypadku współwłasności nieruchomości na terenie, której montowana będzie instalacja zestawu fotowoltaicznego oraz kotła na biomasę (pellet) umowę podpisują wszyscy współwłaściciel lub osoby upoważnione notarialnie.
  3. Podpisywanie umów finansowych z uczestnikami projektu odbywać się będzie zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

 

 

 

Data

 

Mieszkańcy miejscowości

 

Godziny przyjęć

14-15.10.2019r.

Niemce, Zalesie, Wola Niemiecka, Rudka Kozłowiecka, Nasutów, Nowy Staw

8.00-17.00

16.10.2019r.

Ciecierzyn, Łagiewniki, Baszki, Boduszyn, Dziuchów, Swoboda, Ludwinów, Kolonia Bystrzyca

8.00-15.30

17.10.2019r.

Elizówka, Dys,

8.00-15.30

18.10.2019r.

Jakubowice Konińskie,

Jakubowice Konińskie Kolonia

8.00-15.30

21.10.2019r.

Majdan Krasieniński, Krasienin, Krasienin Kolonia, Osówka, Stoczek, Stoczek Kolonia, Kawka, Pryszczowa Góra

8.00-15.30

 

Dodatkowo informujemy, iż planowane są spotkania Wykonawcy z mieszkańcami (beneficjentami projektu) w celu omówienia wątpliwości i zakresu prac związanych z realizacją zadań dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę (pellet), na które zapraszamy.

W celu weryfikacji właścicieli licznika energii elektrycznej przy podpisaniu umowy finansowej prosimy o okazanie aktualnego rachunku za energię elektryczną.

Umowy zawarte z inną osobą niż właściciel licznika nie będą akceptowane przez PGE przy odbiorze mikroinstalacji.

 

Planowane terminy spotkań z mieszkańcami:

 

Data

 

Miejsce spotkania

 

 

Godzina

10.10.2019r.

Szkoła Podstawowa Niemce

16.00

10.10.2019r.

Szkoła Podstawowa Ciecierzyn

18.00

11.10.2019r.

Szkoła Podstawowa Dys

16.00

11.10.2019r.

Szkoła Podstawowa Jakubowice Konińskie

18.00

12.10.2019r.

Remiza OSP Krasienin

16.00

 

Koszty robót dodatkowych ( po stronie mieszkańca ) nie objętych zakresem dofinansowania:

  1. 300zł - Optymalizator TIGO wraz z montażem 1szt.
  2. 350 zł - Dostawa oraz wykonanie poprawnej instalacji uziemiającej instalację fotowoltaiczną (bednarka, puszka kontrolna IP65, złącza krzyżowe, wazelina techniczna, przewód uziemiający 16mm, GSU główna szyna uziemiająca, rura elektroinstalacyjna złącza, kolanka, uchwyty)
  3. 75 zł brutto- 1 szt. – ilość szpilek uziemiających potrzebnych do uzyskania skutecznego uziomu
  4. Przełożenie instalacji kolektorów słonecznych w inne miejsce:
  • 2 kolektory – 800 zł brutto
  • 3 kolektory – 1000 zł brutto
  • 4 kolektory – 1200 zł brutto
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90