Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta...

Aktualności

Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta Gminy Niemce 2019

Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta Gminy Niemce 2019

05.07.2019

Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta Gminy Niemce 2019 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie niepełnosprawni.

Jeżeli jesteś finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej, uzyskałeś wysokie wyniki w nauce potwierdzone wynikami na egzaminie maturalnym, masz wysokie osiągnięcia w dziedzinach artystycznych czy w sporcie - zapraszamy do składania wniosków o stypendia Wójta Gminy Niemce. Niezbędnym warunkiem kwalifikującym do ubiegania się o  stypendium poza szczególnymi osiągnięciami określonymi w Regulaminie stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Niemce.

Nabór wniosków na stypendia Wójta Gminy Niemce 2019 za osiągnięcia w nauce, artystyczne lub sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i uczniów niepełnosprawnych (szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych) rozpoczyna się 8.07.2019 r..

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zawierającym szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów -  Uchwała  Nr V/42/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 11 maja 2019 r., poz.3083).

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy składać Gminnym Ośrodku Administracyjnym Szkół w Niemcach, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, pokój 405 (III piętro) w nieprzekraczalnym  terminie do 31 lipca 2019 r.  W przypadku składania dokumentów pocztą liczy się data nadania przesyłki. Dokumenty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji w sprawie stypendiów udzielać będą pracownicy GOASz w Niemcach -  tel. (081) 756-10-47 lub 756-16-19 w godz. 7.30-15.30.

UWAGA!

W bieżącej edycji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obowiązują wnioski wprowadzone Zarządzeniem Nr 103/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy są mieszkańcami Gminy Niemce. W/w wzory wniosków obowiązują również uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych. - przejdź na stronę.

 
W przypadku uczniów niepełnosprawnych będących uczniami szkół podstawowych i klas gimnazjum obowiązują wzory wniosków określone w Zarządzeniu  Nr 80/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych oraz uczniom klas gimnazjum z terenu Gminy Niemce. - przejdź na stronę.

 

W przypadku kandydatów do stypendium - uczniów niepełnosprawnych -  należy do wniosku dołączyć zaświadczenie ze szkoły, do której uczeń uczęszcza zawierające informacje o tym, że dana osoba jest uczniem niepełnosprawnym oraz ocenę z zachowania uzyskaną na świadectwie szkolnym i pozytywną opinię wychowawcy klasy.

Wzory  wypełnienia wniosków:

 

Ponadto w związku z obowiązywaniem rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) bardzo proszę o zapoznanie się Klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych  kandydatów do stypendium Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Niemce oraz złożenie wraz z wnioskiem stypendialnym podpisanego przez wnioskodawcę jednego egzemplarza Klauzuli.

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90