Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Zawiadomienie o terminie IV Sesji...

Aktualności

Zawiadomienie o terminie IV Sesji Rady Gminy Niemce

Zawiadomienie o terminie IV Sesji Rady Gminy Niemce

19.02.2019

IV Sesja Rady Gminy Niemce odbędzie się w dniu 26.02.2019 r. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Obrady będą się odbywać w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna.

        Z A W I A D O M I E N I E

 

     Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26.02.2019 r. odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Obrady będą się odbywać                    w Urzędzie Gminy Niemce,  ul. Lubelska 121, sala konferencyjna.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 26.02.2019 r. o godz. 08.00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce.

Porządek obrad na IV sesję Rady Gminy Niemce

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Niemce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Niemce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – etap I
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce w drodze bezprzetargowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nabycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Niemce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemce w 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ na VI kadencję 2019-2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Niemce na 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce na 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Niemce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Z.W  na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach z dnia 29.11.2018 r., 28.01.2019 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi T.W na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach z dnia 30.01.2019 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Z.W na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach z dnia 02.02.2019 r.
 20. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Niemce za 2018 r.
 21. Wysłuchanie informacji Wójta Gminy Niemce z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 22. Informacje:
  - Przewodniczącego Rady Gminy Niemce                                                                             
  - Wójta Gminy Niemce
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Zakończenie obrad.

 

            Przewodniczący Rady
                                                                                                          Gminy Niemce
                                                                                                      Marek Podstawka
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90