Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Zawiadomienie o terminie XLI Sesji...

Aktualności

Zawiadomienie o terminie XLI Sesji Rady Gminy Niemce zwołanej na 25.04.2018 r.

Zawiadomienie o terminie XLI Sesji Rady Gminy Niemce zwołanej na 25.04.2018 r.

18.04.2018

Zawiadomienie o terminie XLI Sesji Rady Gminy Niemce zwołanej na 25.04.2018 r. Sesja rozpocznie się o godz. 14.00. Obrady będą odbywać się w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna. Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 25.04.2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niemcach.

Z A W I A D O M I E N I E

 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1875 ze zm.) zwołuję na dzień  25.04.2018 r. XLI Sesję Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 14.00. Obrady będą się odbywać w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 25.04.2018 r. o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niemcach.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Niemce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Przyjęcie sprawozdania nr 49/2018 w sprawie dokonanych umorzeń należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny za 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach za 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce-etap III.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie własności nieruchomości gruntowej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niemce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Niemce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Niemce usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie miasta Lublin.
 14. Informacje:

       - Przewodniczącego Rady Gminy,

        - Wójta Gminy.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                              Gminy Niemce

                                                                                                            Sławomir Mroczek

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90