Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Zawiadomienie o. XXXVI Sesji Rady...

Aktualności

Zawiadomienie o. XXXVI Sesji Rady Gminy Niemce zwołanej na dzień 27.11.2017 r.

Zawiadomienie o. XXXVI Sesji Rady Gminy Niemce zwołanej na dzień 27.11.2017 r.

21.11.2017

Zawiadomienie o. XXXVI Sesji Rady Gminy Niemce zwołanej na dzień 27.11.2017 r. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Obrady będą się odbywać w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna.

Zawiadomienie o. XXXVI Sesji Rady Gminy Niemce zwołanej na dzień 27.11.2017 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [47.55 KB]

        Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2016, poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień  27.11.2017 r. XXXVI Sesję Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Obrady będą się odbywać w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 27.11.2017 r. o godz. 09.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niemcach.

 

Porządek obrad na  XXXVI sesję Rady Gminy Niemce

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Niemce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niemce na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Niemce na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemce”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu polityki zdrowotnej w Gminie Niemce na lata 2018-2020”.
 15. Stanowisko Rady Gminy Niemce w sprawie apelu dotyczącego poparcia protestu w służbie zdrowia.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Rządowego programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3, który umożliwia organom prowadzącym zakup nowości wydawniczych ( książek niebędących podręcznikami) w celu popularyzowania czytelnictwa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Krasieninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół  Ziemi Lubelskiej w Niemcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Niemcach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Dysie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich w Dysie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej
 25. Informacje:

       - Przewodniczącego Rady Gminy,

        - Wójta Gminy.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                              Gminy Niemce

                                                                                                            Sławomir Mroczek

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90