Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Rekrutacja do przedszkoli i od....

Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i od. przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli i od. przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018

03.03.2017

Komunikat dla rodziców dotyczący rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Niemce pragniemy poinformować, że od 26 stycznia 2017 r. nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego jest opisywany w dwóch ustawach:

1)  ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)  – art. 204 -  zapisy przejściowe dotyczące roku szkolnego 2017/2018.

2)  ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). w rozdz. 6 w art. 130-131, 149-150, 152-161 znajdują się uregulowania obowiązujące rekrutację dzieci przedszkolnych w okresie przejściowym oraz po zakończeniu zmian w systemie polskiej oświaty.

Ponadto do przeprowadzenia rekrutacji niezbędne jest także rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, które w chwili obecnej jest na etapie opiniowania.

W związku z powyższym nastąpiły zmiany w zasadach rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 z których wynika, że:

 1. organ prowadzący (wójt, burmistrz lub prezydent, który wypowiada się w formie zarządzenia) ma określić nie później niż do dnia 15 kwietnia 2017 r.:
 • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,
 • terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, 
 • terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego.
 1. organ prowadzący (ustala rada gminy, która wypowiada się w formie uchwały) publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową podaje do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 15 kwietnia 2017 r.:
 • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,
 • liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Uchwała w tej sprawie, jako akt prawa lokalnego podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa.

W nawiązaniu do powyższych wyjaśnień  pragniemy przedstawić harmonogram  działań organu prowadzącego na terenie Gminy Niemce:

 1. W dniu 27.02.2017 r. na XXVII sesji Rady Gminy Niemce została podjęta uchwała nr XXVII/252/2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. W/w Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&p1=szczegoly&p2=1147471

 1. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się powyższej uchwały - nie później jak do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący określi i poda do publicznej wiadomości (strona internetowa: niemce.pl, BIP Urzędu Gminy Niemce, w siedzibach placówek oświatowych oraz na ich stronach internetowych):
 • terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
 • wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami dotyczącymi rekrutacji opracowanymi na podstawie powyższych aktów prawnych. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na terenie gminy Niemce zostaną podane w momencie ogłoszenia rekrutacji.

Załącznik do pobrania

Pobierz

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90