Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Nowy okres programowania dla LGD...

Aktualności

Nowy okres programowania dla LGD „Kraina wokół Lublina” (PROW 2014-2020)

Nowy okres programowania dla LGD „Kraina wokół Lublina” (PROW 2014-2020)

29.06.2016

Lokalna Grupa Działania na rzecz rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” rozpoczyna realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie 2014-2020.

Zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy na nasz obszar trafi 16 000 000 złotych. 

 

Środki na realizację zadań zaplanowanych w LSR zostały następująco podzielone:

 

Cel ogólny 1. Zwiększenie integracji społeczno-kulturalnej mieszkańców, w tym osób starszych z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności - 3 140 000 zł

Cel ogólny 2. Rozwój potencjału rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez realizację zintegrowanych działań z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności -4 850 000 zł

Cel ogólny 3. Rozwój gospodarczy obszaru z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności – 8 010 000 zł

Rozdysponowanie przyznanych środków odbywać się będzie w trybie ogłaszanych konkursów, z których pierwszy planowany jest jeszcze w bieżącym roku (III kwartał).

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytyucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Artykuł opracowany przez LGD „Kraina wokół Lublina” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

 

Cel ogólny. Przedsięwzięcie

Wnioskodawca

Forma realizacji

Cel ogólny 1. Przedsięwzięcie 1.1.1. Warsztaty i szkolenia dla animatorów i liderów

- podnoszenie kompetencji osób, które pełnią lub chcą pełnić rolę animatorów
i liderów społeczności lokalnych

organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; jednostki sektora finansów publicznych (JSFP)

Grant

Cel ogólny 1.Przedsięwzięcie 1.1.2. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie integracji społeczno-kulturalnej

- organizacja spotkań mających na celu przedstawienie dobrych praktyk z zakresu działalności organizacji pozarządowych z terenu LGD Kraina wokół Lublina

organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły
i związki wyznaniowe; JSFP

Grant

Cel ogólny 1.Przedsięwzięcie 1.2.1. Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące
w zakresie integracji społeczno-kulturalnej

- organizacja zajęć/ warsztatów z wykorzystaniem istniejącej bazy świetlicowej. Działanie ma na celu aktywizację mieszkańców poszczególnych miejscowości oraz wzmocnienie więzi międzypokoleniowych.

Preferencje dla przedstawicieli grup defaworyzowanych wymienionych w LSR

organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe; JSFP

Grant

Cel ogólny 1.Przedsięwzięcie 1.2.2. Aktywizacja społeczna seniorów

- organizacja szkoleń, warsztatów dla osób powyżej 50 r. życia

organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe JSFP

Grant

Cel ogólny 1.Przedsięwzięcie 1.3.1. Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych

-budowa i modernizacja świetlic wiejskich

- budowa i modernizacja obiektów pełniących funkcje świetlic wiejskich

Instytucje kultury

Stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe;

Projekty niekomercyjne o wartości powyżej
50 tys. zł

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.1.1.Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz oznakowanie wielofunkcyjnych szlaków, tras lub ścieżek rowerowych, spacerowych, kajakowych, narciarskich, konnych, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

- budowa i rozbudowa szlaków turystycznych w celu połączenia ich z już istniejącymi

Stowarzyszenia, fundacje kościoły i związki wyznaniowe, JSFP

Projekty niekomercyjne o wartości powyżej
50 tys.

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.1.2. Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

Obiekty pełniące funkcje rekreacyjne: place zabaw, siłownie zewnętrzne, skate parki, boiska wielofunkcyjne itp.

 

Stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, JSFP

Projekty niekomercyjne o wartości powyżej
50 tys.

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.1 Udział w targach i wystawach

- promocja obszaru LGD KwL podczas targów lub wystaw o zasięgu ogólnopolskim

Organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły
i związki wyznaniowe, JSFP

Grant

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.2. Imprezy i wydarzenia promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne

- działanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń oraz wydarzeń specyficznych dla obszaru LGD KwL zawartych w LSR wydarzenie cykliczne – wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce

Organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły
i związki wyznaniowe, JSFP

Grant

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.3. Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury

-wyposażenie zespołów oraz wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji oraz promocji działalności

Organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły
i związki wyznaniowe, JSFP

Grant

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.4. Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo

- Oznakowanie i promocja miejsc ważnych z punktu widzenia walorów obszaru

 

Organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły
i związki wyznaniowe, JSFP

Grant

Cel ogólny 2. Przedsięwzięcie 2.2.5. Renowacja zabytków z wyłączeniem obiektów budowlanych

- działanie dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

Organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe, JSFP

Grant

Cel ogólny 3. Przedsięwzięcie 3.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

Osoby fizyczne, które
w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej oraz niepodlegające ubezpieczeniu w KRUS

Podejmowanie działalności gospodarczej

Cel ogólny 3.  Przedsięwzięcie 3.2.1. Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

Podmioty gospodarcze (mikro i małe przedsiębiorstwa)

Rozwijanie działalności gospodarczej

Cel ogólny 3. Przedsięwzięcie 3.2.2. Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

Konkurencyjność to potencjał, możliwości oraz umiejętność danego podmiotu rynkowego do sprostania konkurencji na nowych rynkach, czyli rywalizacji ze strony innych podmiotów działających w tej samej branży na rynku.

Podmioty gospodarcze (mikro i małe przedsiębiorstwa)

Rozwijanie działalności gospodarczej

Cel ogólny 3. Przedsięwzięcie 3.3.1. Inkubator Przetwórstwa Produktu Lokalnego

- przedsiębiorstwo spożywcze, w którym wykonywana jest działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności
a warunkiem koniecznym udostępnianie - podmiotom i producentom zewnętrznym

Osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty gospodarcze (mikro i małe przedsiębiorstwa)

Wsparcie dla inkubatorów przetwórstwa produktu lokalnego

Informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia mogą Państwo uzyskać:

  • W Biurze LGD , ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin
  • Telefonicznie pod numerami telefonów 81 532 30 65, 81 534 45 28
  • Na stronie internetowej : www. krainawokollublina.pl
  • Podczas szkoleń, warsztatów oraz w punktach informacyjnych podczas wydarzeń promocyjnych

 

Uzyskanie dofinansowania na realizację LSR jest wspólnym sukcesem Lokalnej Grupy Działania i wszystkich mieszkańców, którzy bardzo aktywnie od kwietnia do grudnia ubiegłego roku włączali się w prace nad strategią. 

Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie i współpracę.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90