Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Świadczenie wychowawcze - Program 500+

Aktualności

Świadczenie wychowawcze - Program 500+

Świadczenie wychowawcze - Program 500+

17.03.2016

Wójt Gminy Niemce uprzejmie informuje, iż jednostką odpowiedzialną za realizację rządowego programu ,,Rodzina 500 plus” będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach.

 • Program „Rodzina 500+”  to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.
 • Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie (kwota, od której nie będą odprowadzane żadne składki) na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie, także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 roku, poz.195)   (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/195)

Podstawowe informacje związane z programem

 • Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie).
 • Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 • Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalania dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
 • Wniosek o świadczenie będzie można złożyć od 1 kwietnia 2016 r.
 • Kto złoży wniosek w okresie od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie otrzyma wyrównanie świadczenia od 1 kwietnia.
 • Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.
 • Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. Ośrodek będzie miał do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.
 • W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc do końca tego miesiąca.
 • Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.
 • Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, czyli przelewem na konto lub w gotówce.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego - art. 10 § 2 kodeksu cywilnego);
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

 • oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny;
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Najczęściej zadawane pytania: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   (http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/)

Druki i załączniki wymagane przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko

Wzór poprawnie wypełnionego wniosku na pierwsze dziecko

Druk wniosku do wypełnienia - załącznik 1 (wersja MS WORD)

Druk wniosku do wypełnienia - załącznik 1 (wersja PDF)

Załączniki do wniosku dla osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko:


Druki i załączniki wymagane przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci

Wzór poprawnie wypełnionego wniosku na drugie i kolejne dzieci

Druk wniosku do wypełnienia - załącznik 1 (wersja MS WORD)

Druk wniosku do wypełnienia - załącznik 1 (wersja PDF)


Pamiętaj - druk wniosku wypełnij dokładnie i czytelnie. Sprawdź, czy podpisałeś się we wszystkich koniecznych miejscach.

Ważne informacje

Organ właściwy jest obowiązany do samodzielnego uzyskania części niezbędnych informacji do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego i dotyczy to m. in.:

 1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji drogą elektroniczną organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego uzyskują informacje, o których mowa w ust. 1, w drodze pisemnej wymiany informacji. Organy podatkowe, organy emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.

W celu szybszej i sprawniejszej obsługi Wnioskodawców, prosimy o zabrania ze sobą: aktów urodzenia dzieci oraz dowód osobisty, orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

WNIOSEK MOŻESZ ZŁOŻYĆ OD 1 KWIETNIA W DOWOLNIE WYBRANY PRZEZ CIEBIE SPOSÓB:

- w 4 punktach na terenie gminy Niemce ( w m-cu kwietniu 2016 r.)

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach ul. Lubelska 119 – tel. 81 75640 37,
  poniedziałek w godz. 9 00 – 17 00,
  wtorek – środa w godz. 8 00 – 17 00,
  czwartek – piątek w godz. 8 00 – 15 00,
  sobota (02.04.2016 r. 09.04.2016 r.) w godz. 8 00 – 15 00
 • Klub Seniora w Niemcach ul. Parkowa 4 (budynek w parku) – tel. 518119430
  - poniedziałek – piątek w godz. 8 00 – 16 00
 • Świetlica w remizie i OSP w Dysie – tel. 518124188
  poniedziałek – piątek w godz. 8 00 – 16 00
  sobota (02.04.2016 r. 09.04.2016 r.) w godz. 8 00 – 15 00
 • Świetlica w remizie i OSP w Krasieninie – tel. 518124442
  poniedziałek – piątek w godz. 8 00 – 16 00
  sobota (02.04.2016 r. 09.04.2016 r.) w godz. 8 00 – 15 00
 • wysłać wniosek pocztą (najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach
 • posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP możesz złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia
 • złożyć wniosek drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS
 • złożyć wniosek drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone wymogi

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90