Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI OPS: Świadczenia rodzinne na nowych,...

Aktualności

OPS: Świadczenia rodzinne na nowych, lepszych zasadach.

OPS: Świadczenia rodzinne na nowych, lepszych zasadach.

11.01.2016

Wraz z nadejściem nowego roku pojawiły się dwie ważne zmiany w świadczeniach rodzinnych. Tysiąc złotych przez rok tzw. "świadczenia rodzicielskiego" i nowe, korzystniejsze zasady przyznawania zasiłku rodzinnego.

 

„Złotówka za złotówkę”

Od dnia 1 stycznia 2016r. nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza rozwiązania, zgodnie z którymi przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych (kryterium ogólne - 674 zł lub dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - 764 zł) nie w każdym przypadku będzie powodowało utratę prawa do świadczeń.

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej rodzinę do świadczeń rodzinnych, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy pomiędzy łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą zostało przekroczone kryterium dochodowe. W przypadku, gdy ustalona wysokość zasiłków rodzinnych wraz dodatkami przysługująca danej rodzinie jest niższa niż 20,00 zł świadczenia te nie przysługują.

Od dnia 1 stycznia 2016r. rodziny, które dotychczas nie miały prawa do świadczeń rodzinnych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego, mogą wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w oparciu o nowe przepisy prawa.
 

„Świadczenie rodzicielskie”

Od 1 stycznia 2016r. przysługuje nowe świadczenie rodzinne: świadczenie rodzicielskie. 

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.  

Osoby ubezpieczone w KRUS mogą nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, projektowane świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest także, iż od 1 stycznia 2016r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Od 1 stycznia 2016r., tj. po wejściu w życie ww. nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o św. rodzicielskie będą przyjmowane przez gminne organy właściwe realizujące ustawę o świadczeniach rodzinnych.  

Do wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego należy dołączyć ksero aktu urodzenia dziecka, ksero dowodu osobistego oraz nr konta bankowego na który ma być przekazywane świadczenie.

Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się również z prośbą o niezwłoczne zgłoszenie faktu przyznania w/w świadczenia w przypadku korzystania z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych albowiem jest to dochód uzyskany i będzie wliczany do dochodu rodziny. 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90