Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Drukarki z projektu - Niemce...

Aktualności

Drukarki z projektu - Niemce partnerstwo na rzecz e-integracji

Drukarki z projektu - Niemce partnerstwo na rzecz e-integracji

04.12.2015

Jesienią ubiegłego roku w związku z realizacją przez Gminę Niemce w partnerstwie z Fundacją Euro Nation projektu "Niemce partnerstwo na rzecz e-integracji" współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 250 mieszkańców Gminy Niemce otrzymało laptopy z oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem do Internetu przez pięć lat.

Wskutek oszczędności po przeprowadzonych w 2014r. przetargach na zakup komputerów i dostęp do usług internetowych, gmina zakupiła dla beneficjentów projektu wysokiej klasy kolorowe drukarki laserowe.

We wtorek 1 grudnia 2015 roku Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś przekazał mieszkańcom zakwalifikowanym do w/w projektu pierwsze z 250 drukarek.

W celu przypomnienia informujemy, że projektowym wsparciem objęte zostały:

  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
  • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym (bez względu na dochody)
  • rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz samotni rodzice,
  • osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych D.z U. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno - rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,
  • dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”,
  • jednostki podległe (szkoły w Krasieninie, Jakubowicach Konińskich, Dysie, Niemcach, Ciecierzynie, Świetlica w Niemcach i Elizówce)
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90