Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI 25 lat Ośrodka Pomocy Społecznej w...

Aktualności

25 lat Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach - wspomnień czas

25 lat Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach - wspomnień czas

13.07.2015

W latach 90-tych rozpoczęły się w Polsce przemiany o charakterze społecznym, politycznym, prawnym i ekonomicznym, obejmujące istniejące wówczas struktury państwa. W oparciu o nową ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym, wiosną 1990 r. miejskie i gminne rady narodowe, powoływały do życia gminne jednostki organizacyjne, które przejmowały wszystkie zadania z zakresu pomocy społecznej. Te zadania, w gminie Niemce, powierzono nowo utworzonemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niemcach, którego powołano uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Niemcach z dnia 30 marca 1990 r., jako jednostkę samorządu terytorialnego, działającą w ramach osobowości prawnej gminy, realizującą część zadań publicznych gminy.

Nazwa Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach funkcjonuje od 1 lipca 1990r. do dziś. Siedzibą jednostki jest budynek przy ul. Lubelskiej 119. Pierwszym kierownikiem jednostki została Pani Anna Smolińska – pracownik Urzędu Gminy w Niemcach. Do zespołu dołączyli pracownicy socjalni przeniesieni z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach i Ciecierzynie – Urszula Kotyra, Hanna Lipska i Ewa Wolny.

Praca Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach stale ewaluowała i poszerzała się o nowe zadania.  W wyniku tego wyodrębniono stanowiska ds. księgowości, świadczeń rodzinnych,  funduszu alimentacyjnego, stypendium szkolnego.

W okresie od 2008r. do 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach wdrażał nowe formy usług społecznych dla swoich klientów, które możliwe były do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków Unii Europejskiej. W okresie 5 lat realizowano projekt systemowy, w ramach którego przeprowadzono aktywizację  zawodową, zdrowotną i społeczną dla 145 mieszkańców gminy Niemce.

System pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zobowiązał władze gminy do dodatkowych działań mających na celu wspieranie rodzin. Wyrazem tego było m.in. pojawienie się w gminie Niemce – asystenta rodziny.

W odpowiedzi na zjawisko przemocy, w gminie Niemce powołano Gminny Zespół Interdyscyplinaryny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego przewodniczącym wybrano kierownika OPS.

Od 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach sprawnie realizuje program Karty Dużej Rodziny.  

Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach zatrudnia łącznie 20 osób, w tym 9 pracowników socjalnych.

W dniu 1 lipca 2015 r. z okazji jubileuszu 25 funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie pracowników Ośrodka z władzami. Udział w spotkaniu wzięli:  Z-ca Wójta Gminy Niemce Pani Iwona Pulińska, Przewodniczący Rady Gminy Niemce Pan Sławomir Mroczek, kierownik referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Pani Grażyna Mogielnicka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Bożena Stępień, gł. księgowy GOASz Pani Jadwiga Porzak, dyrektor Gminnego Żłobka Pani Agnieszka Woźniak Urban, dyrektor Gminnej Biblioteki w Niemcach Pan Grzegorz Niećko, dyrektor ZGK Pan Marian Golianek, komendant Komisariatu Policji w Niemcach Pan Mariusz Szadurski.

Podczas uroczystości złożono podziękowania pierwszemu kierownikowi  Pani Annie Smolińskiej jak i późniejszym kierownikom Ośrodka Pomocy Społecznej.

Spotkanie uświetnił pokaz slajdów z okresu 25 lat działalności Ośrodka, a także tort i słodki poczęstunek.

Uroczystości towarzyszyły liczne wspomnienia, nie obyło się od wzruszeń oraz życzeń wytrwałości i dalszych sukcesów w służbie drugiemu człowiekowi.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90